Informace o publikaci

Setting Up A New Medical French Course at Masaryk University, Brno

Název česky Nový kurz lékařské francouzštiny na Masarykově univerzitě v Brně
Autoři

VÁCLAVÍK Ladislav

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj The Language Scholar
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
www https://languagescholar.leeds.ac.uk/setting-up-a-new-medical-french-course-at-masaryk-university-brno/
Klíčová slova course design; needs analysis; second language for specific purposes
Přiložené soubory
Popis Tento článek popisuje postup při tvorbě kurzu francouzštiny, jenž vznikl v září 2016 v rámci projektu FRMU a současně nastiňuje celkový kontext, jenž sehrál důležitou roli v následné práci na návrhu kurikula. Článek je rozdělen do tří částí, které sledují fáze plánování, implementace a hodnocení v klasickém procesu tvorby učebních osnov. Článek popisuje teoretická východiska týkající se tvorby kurikula jazykových kurzů obecně, pokrývá specifické problémy spojené s oblastmi konceptualizace obsahu, vymezení cílů a cílů, jakož i tvorbu rámce hodnocení. Ve fázi plánování se věnuje zvláštní pozornost otázkám analýzy potřeb. Druhá část článku pojednává o (pře)hodnocení a adaptaci kurzu na základě autodiagnostiky učitele a zpětné vazby studentů získané prostřednictvím vstupních a výstupních dotazníků. Zde se článek dotýká otázky studentů jako spolutvůrců kurzu. Závěrem jsou stručně popsány budoucí perspektivy výuky francouzštiny na Masarykově univerzitě.