Informace o publikaci

Selected personality characteristics and health-related behaviour in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients

Název česky Vybrané osobnostní charakteristiky a chování související se zdravím ve vztahu k pooperační adaptaci pacientů s chronickým kardiovaskulárním omenocněním
Autoři

SLOVÁČKOVÁ Zuzana ŠPAČKOVÁ Karolína DOSEDLOVÁ Jaroslava KVĚTON Petr

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.035
Klíčová slova chronic cardiovascular disease; postoperative adaptation; personality traits Big Five; health-related behavior
Popis Pacienti s kardiovaskulárními onemocněními představují více než polovinu všech pacientů na interních odděleních českých nemocnic. U některých z nich je nutný operativní zákrok, jehož následnou rekonvalescenci ovlivňují i různé psychosociální faktory. Cílem této práce bylo zmapovat vliv osobnostních charakteristik dle Big Five a chování souvisejícího se zdravím na pooperační adaptaci, jejímž představitelem byla pooperační délka hospitalizace a pooperační kvalita života. K prozkoumání těchto vztahů bylo využito osobnostního inventáře BFI-10, Škály chování souvisejícího se zdravím a dotazníku kvality života Duke Health Profile. Výzkumný vzorek tvořili pacienti hospitalizovaní v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v nemocnici u svaté Anny. Zmíněné diagnostické metody byly respondenty vyplňovány v předoperačním období v nemocnici, poté byly respondentům opětovně zasílány půl roku po operativním zákroku. Pro určení faktorů ze Škály chování souvisejícího se zdravím bylo využito analýzy hlavních komponent. Výsledkem bylo extrahování šesti faktorů – zdravá strava-aktivně, zdravá strava-pasivně, fyzická aktivita, pravidelnost režimu, duševní hygiena a odpočinek. Vliv prediktorů byl dále zjišťován za pomocí vícenásobné lineární regresní analýzy. Jako statisticky významnými prediktory délky pooperační hospitalizace se jevily pravidelnost režimu a věk. Míru pooperační kvality života ovlivňoval neuroticismus a fyzická aktivita. Ostatní proměnné nevykazovaly na pooperační adaptaci statisticky významný vliv.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info