Informace o publikaci

Prevention of risky addictive behavior at selected secondary schools

Název česky Prevence rizikového chování závislostního typu na vybraných středních školách
Autoři

KACHLÍK Petr

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Hlavním cílem práce bylo zmapování preventivních aktivit (minimálního preventivního programu) na vybraných středních školách, znalostí a postojů žáků k primární prevenci rizikového chování. Žáci středních škol patří z pohledu drogové epidemiologie mezi významné rizikové populační skupiny. Je u nich třeba formovat a posilovat žádoucí vzorce chování a poukazovat na výhody zdravého životního stylu. Podstatnou roli v tomto dlouhodobém působení hraje též škola. Škola musí mít zpracován svůj preventivní program, jímž se řídí a který je kontrolován. Týká se opatření k prevenci rizikového chování, např. užívání návykových látek, patologického hráčství, šikany, záškoláctví, rasismu, xenofobie. Bylo využito designu smíšeného výzkumu. Náhodně byly vybrány 3 střední školy v Brně. Pomocí obsahové analýzy dokumentů a rozhovorů se školními metodiky prevence byly zhodnoceny preventivní programy dle kritérií zveřejněných v odborné literatuře. Dále byly získány odpovědi 147 žáků oslovených pomocí anonymního dotazníku o 21 položkách. Z výsledků vyplynulo, že preventivní program školy 1 byl zpracován velmi kvalitně, u školy 2 obsahoval větší počet nedostatků, u školy 3 nevyhovoval ani základním požadavkům. Z dotazování vyplynulo, že preventivní aktivity jsou na 2 školách velmi sporadické, na 1 pravidelné. Nejčastěji se jedná o přednášky, méně často besedy, exkurze, filmové projekce. Dotazovaní nejvíce oceňovali promítání filmů, méně aktivity, které počítaly s jejich osobním zapojením. Více než polovina vzorku je pasivním konzumentem prevence, přestože téměř vždy existuje prostor pro zpětnou vazbu. Typická doba trvání aktivit činí 1-2 hodiny, žáci se jich většinou účastní rádi a jsou pro ně téměř vždy bezplatné. Nejčastějším námětem prevence jsou nelegální návykové látky. Žáci se zajímají i o další témata, hlavně o závislost na moderních technologiích, poruchy příjmu potravy, šikanu, rizika spojená s pohlavním stykem. Subjektivní hodnocení školní prevence je průměrné, respondenty sice aktivity baví a považují je za užitečné, ale jejich širší dopad a změnu vlastního stylu života přiznalo pouze 15 % z nich. Více než polovinu oslovených by prevence neodradila od užívání drog. Prevence je prezentována hlavně v základech společenských věd, silný důraz je kladen na osobnost přednášejícího.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info