Informace o publikaci

Dvě konkurenční morální tradice a lidská důstojnost

Autoři

BAROŠ Jiří

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis . Jiří Baroš se v deváté kapitole z jiného úhlu pohledu zaměřuje na úlohu konstitucionalismu v liberálních demokraciích, kterou rozvíjel již v kapitole čtvrté. Poválečný konstitucionalismus byl založen na hodnotovém konsensu svébytných morálních a politických tradic – především liberální, socialistické a křesťansko-demokratické/konzervativní –, a to v důsledku zkušenosti s komunismem a především nacismem. Mezi těmito základními hodnotami hrála v ústavní dogmatice ústřední roli lidská důstojnost, chápaná ovšem nikoliv nutně v individualistických termínech, nýbrž personalisticky, skrze zakotvenost jedince v sociálních vztazích (k tomuto viz též téma identity rozebírané v desáté kapitole). Po dlouhém období tacitního konsensu a jistém nezájmu ze strany politických a právních teoretiků se koncept lidské důstojnosti v poslední době opět dostal do centra jejich pozornosti, a to kvůli obavě, že tento konsensus se postupně rozpadá – což je potenciálně problematické pro lidská práva, jež jsou v mnoha zemích (ČR nevyjímaje) v dignitaristické doktríně zakotveny. Baroš se proto ve svém příspěvku zaměřuje na aktuální úvahy o tom, jak lidskou důstojnost chápat a filosoficky zdůvodnit, a ukazuje, jaké neshody stran chápání a zdůvodnění lidské důstojnosti se v současných debatách vyskytují. Důraz klade na ty spory, které kopírují straussiánské štěpení mezi „starými“ a „moderními“: Zatímco ti druzí kladou do centra uvažování o lidské důstojnosti hodnotu individuální autonomie, ti první chápou autonomie jen jako součást širšího pojetí důstojnosti člověka. Výklad v kapitole je veden fundamentální otázkou, zdali mají liberální demokracie k dispozici vnitřní zdroje ke znovuuchopení nějaké nové verze konsensu na této klíčové hodnotě ústavního pořádku, a to tváří v tvář pluralitě soupeřících morálních a politických tradic, které formovaly zrod moderních lidskoprávních dokumentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info