Informace o publikaci

Stabilita prostředí na prameništních slatiništích a její vliv na společenstva mikrokorýšů

Autoři

VÝRAVSKÝ David ZHAI Marie KLÍMOVÁ HŘÍVOVÁ Dana BOJKOVÁ Jindřiška POLÁŠKOVÁ Vendula POLÁŠEK Marek HORSÁK Michal

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Prameništní slatiniště Západních Karpat představují unikátní biotopy, které jsou sycené podzemní vodou, a jsou proto považovány za relativně stabilní. Fluktuace v podmínkách prostředí však na těchto biotopech dosud nebyly podrobněji zkoumány. V této studii jsme se zaměřili na zkoumání stability teplotního a vodního režimu a jejich vlivu na složení společenstva mikrokorýšů na 37 prameništních slatiništích. Během jednorázových odběrů meiobenthosu v letech 2008, 2011 a 2012 bylo zaznamenáno celkem 20 taxonů lasturnatek a 19 taxonů plazivek. Teplota vody byla měřena kontinuálně pomocí dataloggerů od dubna 2016 do dubna 2018. Výška hladiny podzemní i povrchové vody byla měřena ručně, celkem šestkrát v průběhu daného období. Zkoumaná prameništní slatiniště vykazovala značné rozdíly ve stabilitě prostředí, roční amplituda teploty vody se pohybovala od 4.3 do 17.3 °C a hladina podzemní vody kolísala o 0 až 9,5 cm. Teplotní a vodní režim (hloubka povrchové vody, průměrná červencová teplota vody a kolísání hladiny podzemní vody) významně ovlivňoval společenstva mikrokorýšů a jeho vliv byl jen částečně sdílený s vlivem klimatických podmínek a významných proměnných prostředí (obsah Ca2+ a Mg2+ iontů a množství živin). Abundance lasturnatek se mezi lokalitami se stabilní a kolísající teplotou vody významně nelišily, abundance plazivek však byly významně vyšší na lokalitách se stabilní teplotou. Zdá se tedy, že na rozdíl od plazivek nejsou zaznamenané druhy lasturnatek převážně oligostenotermní, a to ani přes svou vysokou afinitu k pramennému prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info