Informace o publikaci

Zoologický lexikon znakového jazyka jako didaktická pomůcka

Autoři

KULDA Martin DOLEŽALOVÁ Lenka

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Monografie je věnována možnostem využití znakového jazyka ve vzdělávání žáků s postižením sluchu, a to v konkrétní oblasti – v přírodovědných předmětech. Kniha je členěna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je zpracován vhled do znakového jazyka, lexikografie znakového jazyka a představeny jsou možnosti jeho záznamu. V neposlední řadě je popsáno využití vizuálních médií v edukačním procesu žáků s postižením sluchu, s ohledem na jejich specifické potřeby a požadavky na výuku. V empirické části práce je prezentováno výzkumné šetření, jehož cílem bylo vytvořit zoologický lexikon online (neboli dvojjazyčný terminologický slovník českého znakového jazyka a českého jazyka pro oblast zoologického názvosloví), zjistit postoj žáků se sluchovým postižením a pedagogů ve vztahu k jeho využití a zhodnotit jeho přínos jako doplňkové výukové pomůcky ve vyučování. Pro dosažení stanovených cílů bylo využito kvalitativního výzkumu, s využitím polostrukturovaného interview s žáky s postižením sluchu a s jejich pedagogy.
Související projekty: