Informace o publikaci

Dotazník designu pracovní pozice (WDQ) : Validační studie českého překladu

Autoři

PROCHÁZKA Jakub BÍLOVSKÁ Kateřina ŤÁPAL Adam FEJFAROVÁ Martina VACULÍK Martin

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www abstrakt článku na webu časopisu
Klíčová slova work design; work characteristics; psychometric analysis; questionnaire adaptation
Přiložené soubory
Popis Cíle. Cílem studie bylo posoudit psychometrické charakteristiky nové české adaptace dotazníku designu pracovní pozice (Work Design Questionnaire, WDQ) měřícího 21 pracovních charakteristik. Vzorek a metoda. Celkem 461 respondentů pracujících v českých organizacích vyplnilo českou verzi WDQ. Kvůli posouzení konvergentní validity vyplnili také 4 další dotazníky. Výsledky. Konfirmační faktorová analýza WDQ ukázala podobnou shodu 21-faktorového modelu s daty (RMSEA = 0.046; CFI = 0,89; TLI = 0,88) jako v případě původního dotazníku v angličtině. Standardizované faktorové náboje jednotlivých položek byly vysoké (lambda = 0,60 až 0,90), pouze položka WDQ25 nebyla sycena faktorem složitost práce (lambda = .21) v souladu s teoretickým modelem. Tuto položku autoři doporučují nezahrnovat do škály složitost práce, protože má v české i anglické verzi dva možné významy a nemusí být respondenty chápána v souladu s obsahem subškály. Všechny subškály WDQ prokázaly vnitřní konzistenci (omega = 0,75 až 0,96) s výjimkou subškály sociální opory (omega = 0,64). Konvergentní validitu subškál dotazníku podporují vztahy s pracovními spokojeností, závazkem k organizaci, vnitřní motivací a vnímaným vlastním výkonem. Projevila se také kriteriální validita subškály spolupráce mimo organizaci, jejíž skór se lišil u respondentů pracujících ve službách a prodeji a respondenty na ostatních pracovních pozicích. Limity. Ve vzorku převažují vzdělanější respondenti a respondenti vykonávající duševní práci. Data o pracovních charakteristikách i závislých proměnných pochází ze stejného zdroje, ze sebehodnocení respondentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info