Informace o publikaci

Komentované fytocenologické snímky z České republiky 4

Autoři

DŘEVOJAN Pavel NOVÁK Pavel DOLEŽAL Jan LUSTYK Pavel PETERKA Tomáš ŠUMBEROVÁ Kateřina

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://botanospol.cz/index.php/cs/node/6197
Klíčová slova Braun-Blanquet approach; Carpino-Fagetea; Isoëto-Nano-Juncetea; phytosociology; plant communities; Quercetea robori-petraeae; syntaxonomy; Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae; Stellarietea mediae
Popis Čtvrtý díl rubriky zaměřené na zajímavé typy vegetace přináší devět příspěvků. Je potěšitelné, že výzkum naší vegetace nepolevuje a přináší další plody. Pestré je zejména zde pojednávané spektrum nelesní vegetace. Teplomilné plevelné společenstvo (Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis) bylo zaznamenáno na výhřevných jílovitých půdách Podorličí. Další tři příspěvky přibližují jihomoravské porosty s převahou archeofytního druhu Chenopodium vulvaria (Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae), plevelné společenstvo s ibiškem trojdílným (Setario pumilae-Hibiscetum trioni) a neofytní vegetaci s Tragus racemosus (Tribulo terrestris-Tragetum racemosi Soó & Timár in Timár 1955). Z písčitých substrátů Poorličí pochází příspěvek zaměřený na ojedinělou jednoletou vlhkomilnou vegetaci s Illecebrum verticillatum (Junco tenageiae-Radioletum linoidis a Stel lario uliginosae-Isolepidetum setaceae). Ze třídy Scheuchzerio-Caricetea je pojednáváno společenstvo s Carex davalliana, jehož jeden z posledních pozůstatků dříve hojnějšího rozšíření na jižní Moravě se podařilo zachytit. Z Dokeska dokumentujeme rašeliništní vegetaci odpovídající severskému svazu Stygio-Caricion limosae Nordhagen 1943, jehož výskyt ve střední Evropě je dosud známý jen na několika izolovaných lokalitách a je patrně reliktní. V České republice nebyl tento svaz dosud rozlišován. Z lesní vegetace přibližujeme dva vegetační typy zaznamenané ve Slezsku. Jde o polonské dubohabřiny (asociace Tilio cordatae-Carpinetum betuli), tradičně vymezovanou vegetační jednotku, jejíž pozice v rámci českých a středoevropských dubohabřin je diskutována. Druhý příspěvek je věnován acidofi lním vlhkým doubravám (Holco mollis-Quercetum roboris).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info