Informace o publikaci

Předindustriální kulturní krajina Moravy. Málo známé přírodní a kulturní dědictví kolem nás.

Autoři

KOLEJKA Jaromír KIRCHNER Karel KREJČÍ Tomáš NOVÁKOVÁ Eva ONDRÁČEK Stanislav ZAPLETALOVÁ Jana

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Vzhled současné kulturní krajiny rozhodujícím způsobem určuje reliéf a využití ploch. Tyto faktory společně formují ráz krajiny. Ten pak může být doplňkově definován dalšími parametry, které již ovšem nemají výrazný vizuální charakter. Vzhled krajiny na území dnešní České republiky se v průběhu minulých historických dob různými způsoby měnil. Události minulých dob tak ovlivňovaly i tehdejší ráz krajiny. Na území ČR byla vytýčena a je chráněna řada památkových krajinných zón, které podléhají speciální péči a pozornosti odborné i laické veřejnosti. Evropská úmluva o krajině však ukládá signatářským zemím také péči o „běžnou“ krajinu. Pojem „běžná krajina“ však zahrnuje velmi široké spektrum krajin jak podle vzhledu reliéfu, tak podle vzhledu současného využití, tak podle jejich nesčetných kombinací. Vedle krajin výrazně ovlivněných velkoplošným kolektivním i státním zemědělským a lesnickým využíváním, socialistickou industrializací a překotnou urbanizací v období po 2. světové válce a jevy spojenými s návratem tržního hospodářství, v krajině ČR „přežívají“ rezidua „běžných“ krajin předcházejících období, aniž by jim byla věnována zvláštní pozornost a péče. V podmínkách ČR tak jde o zbytky kulturní krajiny z doby před klíčovými pozemkovými reformami z 19. a 20. století. Části území se zachovalou strukturou využití krajiny, vzniklou cca před polovinou 19. století, lze označit za segmenty předindustriální krajiny. Takové území si zachovalo podobný charakter parcelace a využití pozemků z doby před zahájením hlavní vlny průmyslové revoluce u nás. Srovnávací podklady registrující předindustriální strukturu krajiny jsou představovány starými mapami katastrálního mapování. Vlastní zdroj informací o předindustriální krajině v současnosti je reprezentován recentní barevnou ortofotomapou. Všechny zjištěné zbytky staré předindustriální krajiny tak představují zvláštní případ přírodně kulturního dědictví, které si zaslouží pozornost odborné i laické veřejnosti. Tomu snažení by ráda přispěla i tato publikace a na ni navazující výstavy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info