Informace o publikaci

Mineralogie glaukonitického pískovce, odpadů z jeho úpravy a sklářského písku z Dolní Lhoty u Blanska

Autoři

ZIMÁK Jiří REIF Jaroslav KRIST Petr MUSIL Pavel ŠÁCH Dominik VŠIANSKÝ Dalibor

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://scigeo.actamm.cz/cs/mineralogie-glaukonitickeho-piskovce-odpadu-z-jeho-upravy-a-sklarskeho-pisku-z-dolni-lhoty-u-blanska/
Klíčová slova Bohemian Cretaceous Basin; foundry sand; glass sand; glauconite; potassium fertilizer; sandstone
Popis V lomu Dolní Lhota byly těženy rozpadavé pískovce korycanských vrstev, využívané jako surovina na výrobu slévárenského písku. Křemenný pískovec s přechodem do kře-menného slepence ze spodní části profilu korycanskými vrstvami obsahuje v průměru 96,13 hm. % SiO2, hlavní příměsí je Al2O3 (v průměru 3,19 hm. %, vazba dominantně na kaolinit) a Fe2O3 (v průměru 0,66 hm. %, vazba na oxo-hydroxidy). Jen lokálně obsahují tyto horniny jako akcesorickou až vedlejší složku glaukonit. V nadloží vystupuje glaukoni-tický křemenný pískovec s 10 až 20 obj. % glaukonitu. Ve srovnání s křemenným pískov- cem/slepencem má výrazně vyšší obsah Al2O3 (4,9–7,8, průměr 6,2 hm. %), Fe2O3 (3,7–5,1, průměr 4,5 hm. %) a K2O (2,0–3,0, průměr 2,5 hm. %), hlavním nositelem všech tří oxidů je glaukonit. Ze starých odpadů z výroby slévárenského písku v 2. pol. 20. stol., deponovaných na haldách v areálu lomu, lze získat přečištěný křemenný písek. Provedený výzkum prokázal, že tento produkt v laboratorním a modelovém měřítku splňuje parametry pro využití napří-klad na výrobu obalového skla (např. zelené a hnědé pivní láhve). Relativně hrubší zrni-tostní frakce by po dalším dočištění mohly splňovat i náročnější kritéria pro výrobu bílého obalového či tabulového skla. Odpadem z výroby slévárenského písku je i vodou odplavitelný podíl, deponovaný na odkalištích. Tento odpad by mohl být využit k výrobě glaukonitového koncentrátu magne-tickou separací, což se podařilo prokázat v modelovém měřítku. Monominerální glaukoni-tové koncentráty mají uplatnění například ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Glaukonitové koncentráty nižší čistoty (glaukonitem bohaté písky) mohou být dodávány na trh jako draselné hnojivo. Nutno poznamenat, že některé horniny české křídové pánve s glaukonitem a koprolity byly již v minulosti jako fosforečno-draselná hnojiva využívány.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info