Informace o publikaci

Sedimentologické hodnocení vrtného jádra z vrtu Mikulov 5

Autoři

TUTOVIČ Tomáš NEHYBA Slavomír

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Křídové autochtonní sedimenty jihovýchodního okraje Českého masívu byly zastiženy několika hlubokými vrty, které poskytly řadu dokladů o jejich litologii a geologickém vývoji zájmové oblasti. Cílem výzkumu bylo hodnocení vrtného jádra z vrtu Mikulov 5 pomocí vybraných sedimentologických a sedimentárně-petrografických metod. Vrt Mikulov 5 se nachází mezi obcí Březí a Mikulov na jižní Moravě v jižní části karpatské předhlubně. Jádro z tohoto vrtu je tvořeno autochtonními sedimenty svrchní křídy (Matas, 2019). Byla provedena faciální analýza, se kterou byly porovnány pomocí proxy dat vybraných poměrů prvků získaných pomocí XRF spektrometru trendové změny sedimentačního prostředí. Dále byla vyhodnocena petrografická analýza, rentgenová difrakční analýza a pomocí rtuťové porozimetrie byly vyhodnoceny hodnoty pórovitosti a propustnosti. Studium jader bylo také doplněno hodnocením karotážních dat. Pomocí texturních a strukturních znaků byly určeny tři facie. Od báze jádra se jedná o světle šedý, střednozrnný až hrubozrnný pískovec s glaukonitem, šedý až bělavě šedý, jemnozrnný až hrubozrnný pískovec s glaukonitem a sytě šedý slínovec. Jednotlivá proxy data naznačují na klesající podíl hrubozrnnější frakce směrem od báze jádra, v bazálních částech jádra naznačují také na postižení materiálu spíše fyzikálním zvětráváním, ve vyšších částech pak na stabilní roli chemického zvětrávání. Petrografickou analýzou bylo zjištěno složení hrubozrnného pískovce na bázi jádra. Monokrystalický undulózní křemen zaujímá 80 %, glaukonit 4 %, živec 3 % a 13 % tvoří karbonátový tmel. Slínovec je tvořen z 65 % bioklasty, převážně karbonátovými jehlicemi a sféry porifer, z 20 % jílovito-karbonátovým tmelem. Anorganické psamitické klasty tvoří z 10 % monokrystalický undulózní křemen, 3 % živec a 2 % glaukonit. Hodnoty pórovitosti a permeability poukazují na dobré kolektorové vlastnosti pískovce na bázi jádra a na nadložní nepropustnou polohu slínovce. Depoziční prostředí bylo vyhodnoceno jako mělkomořské (přechodná zóna) až prostředí břežního pásma (spodní až svrchní předbřeží/shoreface) nad zónou bouřkového vlnění s dobře okysličenými dnovými vody s intenzivní biogenní aktivitou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info