Informace o publikaci

Hodnocení biodiverzity mokřadních společenstev po realizaci alternativních managementových opatření na stanovištích lučních mokřadů

Autoři

KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ Marie LÍZNAROVÁ Eva NOVÁK Pavel PETRUŽELA Jan PETRUŽELOVÁ Jana VAŠÍČEK Martin

Rok publikování 2022
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

www https://envirop.cz/docs/vystupy/metodika_biodiv.pdf
Popis Nížinné luční mokřady jsou unikátními biotopy, které v krajině plní mnoho ekosystémových služeb a uplatňují se jako významná ohniska biodiverzity. V dnešní době je však většina mokřadních lokalit ohrožena výraznou degradací až zánikem, což vede ke snahám o jejich obnovu a následnou péči vedoucí ke stabilizaci těchto stanovišť. Je však známo, že různě nastavené parametry prováděných opatření, především seče a pastevního managementu, mohou mít na jednotlivé složky mokřadního společenstva různý vliv. Proto je třeba během i po ukončení vlastní realizace managementových opatření provádět průběžné hodnocení celkové biodiverzity mokřadního společenstva, které umožní prováděnou péči optimalizovat a následně vyhodnotit její efekt. K tomu je nezbytné využití systematického a komplexního přístupu umožňujícího kvalitní a standardizované posouzení celkového efektu realizovaných opatření. Ačkoliv pro různé skupiny rostlin a živočichů jsou dílčí metodiky jejich monitoringu dostupné (viz kap. 8.2) a z jejich principů lze vycházet i při plánování monitoringu mokřadních společenstev, mnohé z nich se zaměřují na monitoring sušších biotopů (například metodiky pro monitoring různých skupin členovců). Právě mokřadní stanoviště však v mnoha ohledech vyžadují specifický přístup k monitoringu přizpůsobený podmáčenosti území a dynamickým hydrologickým poměrům. Současně chybí komplexní metodika pro systematické hodnocení vlivu managementových opatření na biodiverzitu na úrovni celého mokřadního společenstva, včetně experimentálního srovnání ploch s realizovanými opatřeními a kontrolních bezzásahových ploch v rámci jedné lokality. Její vytvoření se tak stalo jedním z hlavních cílů projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky v rámci 5. veřejné soutěže Programu ZÉTA s názvem „Managementová opatření a hodnocení jejich dopadu na biodiverzitu lučního mokřadu“. Tento dokument tedy popisuje metodiku hodnocení biodiverzity mokřadního společenstva včetně malých vodních ploch po realizaci managementových opatření. Metodika je klasifikována jako druh výsledku NmetS – Metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, a je závazným výsledkem výše uvedeného projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info