Informace o publikaci

Asociace tkáňové exprese miR-196a s Barrettovým jícnem a adenokarcinomem jícnu

Autoři

MLČŮCHOVÁ Natálie VYKLICKÁ Kateřina RUČKOVÁ Michaela ŠEVČÍKOVÁ Sabina BÖHM Jan VLACHOVÁ Monika DOLINA Jiří KUNOVSKÝ Lumír KROUPA Radek PAVLOVSKÝ Zdeněk DEISSOVÁ Tereza IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie SLABÝ Ondřej KALA Zdeněk BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Adenokarcinom jícnu (EAC) je vysoce agresivní forma nádorového onemocnění, jenž se často vyvíjí z?Barrettova jícnu (BE), což je premaligní patologická změna v?dolní části jícnu. Opakovaně bylo prokázáno, že v patogenezi těchto onemocnění hrají klíčovou roli specifické mikroRNA (miRNA), malé nekódující RNA, které fungují jako posttranskripční regulátory genové exprese. Tato pilotní studie si kladla za cíl zanalyzovat čtyři vybrané miRNA v?tkáni jícnu zdravých kontrol (HC) a pacientů s?refluxní ezofagitidou (RE)/BE/EAC. Dalším cílem bylo porovnat expresi v tkáni Barrettova jícnu/adenokarcinomu a ve tkáni mimo hlavní patologii u pacientů s BE/EAC. Do studie bylo zahrnuto 22 jedinců (3 HC, 8 RE, 5 BE, 6 EAC), kteří podstoupili endoskopické vyšetření. RNA byla vyizolována ze vzorků zmrazené tkáně jícnu (uchované v RNAlater™ Stabilization Solution při -70°C) pomocí AllPrep DNA/RNA/miRNA Universal Kit. Následná analýza RT-qPCR byla provedena za použití vybraných TaqMan MicroRNA Assays pro miR21, miR34a, miR196a, miR196b a endogenní kontroly (RNU44).? Zatímco exprese miR-21 v patologické tkáni jícnu byla snížena u pacientů s BE a EAC v porovnání se skupinou HC a RE pacientů (p=0.01), exprese miR-196a byla zvýšena u pacientů s BE a EAC (p<0.01). Byla pozorována korelace mezi expresí těchto dvou miRNA a závažností diagnózy (p<0.05). Kromě toho jsme pozorovali, že miR-196a je signifikantně více exprimována v místě s hlavní patologií v porovnání s párovou sousední tkání jícnu u pacientů s BE a EAC (p<0.01). V předchozích studiích byla miR-196a asociována s dlaždicobuněčným karcinomem jícnu a je proto vnímána jako potenciální terapeutický cíl u tohoto onemocnění. V souladu se studiemi od Luzna et al. a Maru et al., výsledky naší pilotní studie ukazují, že miR-196a, která reguluje buněčnou proliferaci, invazi a migraci, by se mohla stát vhodným diagnostickým tkáňovým biomarkerem pro BE a EAC.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info