Informace o publikaci

DETEKCE GENU PROSTŘEDNICTVÍM MUTACE LYCOPODIOFORMIS u Arabidopsis thaliana

Autoři

KOLOUCHOVÁ Tereza ŘEPKOVÁ Jana LÍZAL Pavel RELICHOVÁ Jiřina

Rok publikování 2006
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V posledních patnácti letech bylo úsilí biologů zaměřeno na studium a porozumění molekulární podstaty vývojových procesů rostlin a na identifikaci a charakterizaci nových genů. V této oblasti hrála Arabidopsis thaliana důležitou úlohu jako nejvýznamnější rostlinný modelový organismus. Je to první rostlinný druh, jehož genom byl osekvencován, ale znalosti o funkcích jednotlivých genů jsou dosud malé. Rozvíjí se nové metody mutageneze a molekulárně genetické strategie pro charakterizaci mutací a izolaci genů. Cílem naší studie byla charakterizace mutace lycopodioformis (ly) vytvořené na genetickém pozadí S96 chemomutagenem ethylmetansulfonát v laboratoři Molekulární genetiky rostlin MU v Brně a identifikace genu prostřednictvím lokalizace mutantní alely do genetické mapy Arabidopsis thaliana. Mutace ly je vývojová mutace, pro kterou je charakteristický zakrslý vzrůst, rané kvetení, okoličnaté květenství. Mutace ly je determinována jedním genem; jedná se o recesivní mutaci štěpící v poměru 3:1. Mutantní alela ly byla lokalizována do genetické mapy prostřednictvím rekombinační analýzy v generaci F2 a DNA markerů SSR (simple sequence repeat), CAPS (cleaved amplified polymorphic sequence) a AFLP (amplified fragment length polymorphism). Mutace byla lokalizována na začátek chromozomu 5 ve vazbě s markery CIW15, MUK11D (3,9 cM) a nga 225 (5,2 cM). Na dlouhém rameni chromozomu 1 byla zachycena vazba mutace ly s markerem T27K12-SP6 (10,8 cM). Z dostupných databází byly vytipovány kandidátní geny SDR1 (celý název genu) na chromozomu 1, RTM2, SDR a TFL1 na chromozomu 5. Gen na chromozomu 1 pravděpodobně modifikuje funkci genu lokalizovaného na chromozomu 5.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info