Informace o publikaci

Ekologický stav toků a jeho indikace různými skupinami vodních organizmů

Autoři

BRABEC Karel PAŘIL Petr OPATŘILOVÁ Libuše KOKEŠ Jiří ŠTEFELOVÁ Bohdana MARVAN Petr ADÁMEK Zdeněk KUBEŠOVÁ Svatava ŠUMBEROVÁ Kateřina

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník abstraktů z konference Zoologické dny
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova ecological status; rivers; bioindication; WFD; STAR;
Popis K hodnocení rozsahu odpřírodnění tekoucích vod je v ČR tradičně využíván indikační potenciál vodních organizmů Dokladem je například zakotvení saprobního systému v normě ČSN 75 7716 a jeho dlouhodobé nasazení v monitorovacích programech vodohospodářské praxe. Během posledních 10 let je v mnoha evropských zemích vyvíjeno úsilí o vytvoření moderních metod hodnocení založených na současných vědeckých poznatcích. Společnou platformou pro tyto aktivity ve státech Evropské unie (včetně přistupujících zemí) je směrnice 2000/60/EC ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (tzv. Rámcová směrnice - Water Framework Directive. Zavádění směrnice do praxe vyžaduje kromě organizačních a legislativních změn ve vodohospodářství také výzkumnou podporu při vývoji a testování nových metodik. Jedním z projektů které tuto podporu zajišťují je projekt STAR, který je zaměřen na standartizaci metodických přístupů splňujících požadavky rámcové směrnice pro hodnocení ekologického stavu tekoucích vod. V ČR je do tohoto projektu zapojena Masarykova universita a výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Metodicky vychází z existujících metod (makrozoobentos) a principů právě zpracovávaných evropských norem (fytobentos, makrofyta, ryby, hydromorfologie). A vše je testováno ve vztahu k přírodním podmínkám a metodickým tradicím jednotlivých zemí. Na pilotních územích je sledován vliv sezónního a prostorového faktoru na výsledek hodnocení. V ČR jsou sledovány lokality na malých tocích o ploše povodí 10-50 km2, v nadmořské výšce 200-500 m patřící do povodí Dunaje. Soubor 24 lokalit je rozdělen na 14 lokalit na kterých je studován vliv organického znečištění a eutrofizace a dále 10 lokalit s různým stupněm morfologické degradace (napřímení, opevnění břehů). Projekt je ve stadiu analýzy výsledků, které budou poskytnuty, mimo jiné, pro tvorbu evropských norem souvisejících s cíly projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info