Informace o publikaci

Význam mikroRNA-21 v patogenezi kolorektálního karcinomu

Autoři

SLABÝ Ondřej HRSTKA Roman DUBSKÁ Lenka SVOBODA Marek KREKÁČ Daniel KVARDOVÁ Veronika OVESNÁ Jaroslava VYZULA Rostislav

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova colorectal cancer; microRNA; pathogenesis
Popis MikroRNA (miRNA) tvoří velkou skupinu krátkých nekódujících RNA post-transkripčně regulujících genovou expresi. Schopnost miRNA inhibovat translaci onkogenů a nádorových supresorů dává předpoklad jejich zapojení do procesů kancerogeneze. V této studii jsme metodou Real-Time PCR sledovali vztah vybraných miRNA ke klinicko-patologickým charakteristikám kolorektálního karcinomu (KRK) na souboru 29 pacientů. Nejvyšší hladiny v nádorové tkáni oproti normálnímu střevnímu epitelu vykazovala miR-21 (p<0,0001), kterou jsme pozitivně asociovali také s postižením lymfatických uzlin a rozvojem vzdálených metastáz (p=0,009). K objasnění funkce miR-21 v patogenezi KRK jsme provedli in vitro studii na buňkách kolorektálního karcinomu DLD1. Za tímto účelem jsme do buněk transientně transfekovali 2-O-methylované oligonukleotidy, anti-miRNA-21, což vedlo k reprodukovatelnému poklesu hladin miR-21 na 12%-15% oproti expresi v kontrolních buňkách, do kterých byl transfekován 2-OMe-EGFP. Pro normalizaci dat byla použita malá jaderná RNA U6B (RNU6B), jejíž exprese nebyla transfekcí ani v jednom případě ovlivněna. Vliv transfekce anti-miRNA-21 na proliferaci DLD1 buněk a jejich citlivost k panelu cytostatik (5-fluorouracil, irinotekan, oxaliplatina, cisplatina, doxorubicin) byl testován pomocí MTT testu. Průběh buněčného cyklu byl analyzován průtokovou cytometrií. Tato práce je dalším příspěvkem ke studiu funkcí miRNA v regulaci apoptózy, buněčné proliferace a diferenciace během nádorového procesu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info