Informace o publikaci

Determining the important environmental variables controlling plant species community composition in mesotrophic grasslands in Great Britain

Název česky Hlavní faktory prostředí ovlivňující druhové složení společenstev mezotrofních luk ve Velké Británie
Autoři

KALUSOVÁ Veronika MARRS Rob H.

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Applied Vegetation Science
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122498404/PDFSTART
Obor Botanika
Klíčová slova meadow;grasslands;Great Britain;soil properties;HOF modelling;environmental gradients;realized niche;species response curves;variation partitioning
Popis Předkládaná studie se zabývá významem abiotických faktorů prostředí a vlivů podmíněných historií jednotlivých lokalit pro druhové složení rostlinných společenstev mezotrofních luk a také rozdíly v odpovědi druhů na sledované gradienty prostředí. Sběr dat proběhl na deseti ochranářsky významných lokalitách mezotrofní luční vegetace nacházejících se v jižní části Anglie. V rámci každé z lokalit bylo zaznamenáno druhové složení s pokryvností rostlinných druhů v 10 až 15 náhodně zvolených 1m2 plochách. V jednotlivých plochách byly měřeny údaje o stupni podmáčení, obsahu fosforu v půdních vzorcích Olsenovou metodou a půdním pH. Významnost sledovaných faktorů byla kvantifikována pomocí metody rozkladu variance. Odpovědní křivky hojněji zastoupených druhů rostlin na gradienty měřených faktorů byly vytvořeny pomoci Huisman, Olff & Fresco (HOF) modelů. Jednotlivé gradienty byly simulovány pomocí cenoklin odvozených z parciální kanonické korespondenční analýzy (pCCA). Rozkladem variance byl prokázán převažující vliv příslušnosti k lokalitě (proměnná Site, vysvětleno 34,6 % variability dat) na druhové složení luční vegetace. Pouze 18,7 % se na něm podílely společně měřené půdní proměnné. Stupeň podmáčení stanoviště (W), obsah fosforu (P) a pH odděleně vysvětlily 11,1 %, 5,7 % a 4,3 % variability, při odstranění podílu sdíleného s příslušností plochy k jednotlivým lokalitám a ostatními půdními proměnnými se hodnoty snížily na 2,3 % (W), 1,1 % (P) a 1,0 % (pH). Sledované druhy rostlin vykazovaly čtyři typy odpovědí na jednotlivé gradienty (W, P, pH). V modelech odpovědí druhů se abundance většiny z nich se zvyšovala při nízkém obsahu fosforu v půdě, nižším stupni podmáčení a středních hodnotách pH. Místní vlivy zastupované příslušností ploch k jednotlivým lokalitám měly větší důležitost pro druhové složení než všechny tři sledované půdní faktory, které jsou spojovány s produktivitou stanoviště. Výsledek naznačuje, že každá lokalita se vyznačuje jedinečnými vlastnostmi ovlivňujícími její druhové složení více než zaznamenávané půdní proměnné. Přesto jsou tyto půdní faktory signifikantní a skupin druhů rozlišených na základě HOF modelů by bylo možno využít jako indikátorů stanovištních podmínek pro mezotrofní travinnou vegetaci v ochranářské praxi a při obnově porostů na území Velké Británie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info