Informace o publikaci

Koexistence taxonů z čeledi pakomárovitých v tekoucích vodách: význam faktorů prostředí a struktury společenstva

Autoři

BRABEC Karel KUBOŠOVÁ Klára MARTINCOVÁ Iva JARKOVSKÝ Jiří HÁJEK Ondřej

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Společenstva makrozoobentosu žijící v tekoucích vodách se vyznačují druhovou bohatostí, diverzitou životních strategií a dynamickou vazbou na podmínky prostředí. Studium vazby výskytu jednotlivých taxonů i souhrnných parametrů společenstva na podmínky prostředí patří k tradičním tématům ekologických studií. Pro prezentovaný příspěvek jsme se zaměřili na analýzu faktorů vysvětlujících společný výskyt (koexistence) vybraných taxonů čeledi pakomárovitých. Z přirozených parametrů vykazuje nejzřetelnější odezvu ve složení taxocenózy pakomárovitých zonalita tekoucích vod. Poměrně specificky vymezená společenstva byla popsána pro krenon a potamon, nikoliv však pro rhitron. Definice zonálních charakteristik toků je založena na vzájemně korelovaných faktorech mezi které patří například teplotní režim, allochtonní/autochtonní zdroj organické hmoty, typ substrátu, spád a hydraulické charakteristiky koryta. Stanovení významu jednotlivých faktorů je obtížné, proto bývá častěji využívána typologie toků založená na kombinaci faktorů. Pro distribuci jednotlivých druhů je významná interakce mezi jejich životními strategiemi a podmínkami prostředí. Společný výskyt párů taxonů pak může mít více příčin: i/ taxony jsou součástí regionální diverzity (species pool) ii/ mají společné environmentální preference iii/ biologické interakce neprobíhají na úkor populací jednoho z taxonů iv/ podmínky prostředí (dynamika disturbancí), charakter celého společenstva bentických bezobratlých vytvářejí specifické podmínky pro uplatnění ekologických nik Základní analýza naší studie byla provedena na 370 vzorcích odebraných na úrovni úseku toku a 20 vybraných taxonech pakomárů. Při výběru taxonů byla zohledněna spolehlivost determinace, zastoupení široce rozšířených i habitatově specializovaných taxonů a dostatečný počet záznamů v datovém souboru. Pomocí indexů podobnosti a shlukovací analýzy byla vyhodnocena četnost společných nálezů. Dále byly hledány souvislosti mezi výskytem a koexistencí taxonů vůči parametrům prostředí a vlastnostem celého společenstva makrozoobentosu. Koexistence jednotlivých párů taxonů byla využita ke kategorizaci vzorků, jejichž abiotické a biotické parametry byly testovány na rozdílnost mezi kategoriemi. Pro interpretaci koexistence vybraných párů byly využity preferenční křivky jednotlivých taxonů i databáze životních strategií. Výsledky rozšiřují obecné informace o roli zástupců čeledi pakomárovitých ve společenstvech makrozoobentosu, jejich distribuci a společném využívání říčních biotopů. Vzhledem k tomu, že datový soubor obsahuje i lokality antropogenně ovlivněné poskytují výsledky studie také poznatky využitelné při stanovení indikačního potenciálu hodnocených taxonů i celých společenstev makrozoobentosu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info