Informace o publikaci

Plasma cells in patients with monoclonal gammopathies express neural stem cell marker nestin

Logo poskytovatele
Název česky Plazmatické buňky pacientů s monoklonální gamapatií exprimují marker neurálních kmenových buněk nestin
Autoři

ŠVÁCHOVÁ Hana POUR Luděk KOVÁŘOVÁ Lucie BUREŠOVÁ Ivana MUTHU RAJA Karthick Raja HÁJEK Roman

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Nestin, protein intermediárních filament, je považován za charakteristický marker multipotentních prekurzorových buněk vykazujících proliferační, migrační a diferenciační potenciál. Během diferenciace je exprese nestinu downregulována, ale může být reaktivována po úrazech či za jiných patologických podmínek Nestin je také detekován v mnoha solidních nádorech, kde hraje kritickou roli v agresivním chování, migraci a proliferaci buněk a zdá se být vhodným diagnostickým a prediktivním indikátorem stupně malignity nádorů. Cílem této pilotní studie bylo potvrdit expresi proteinu nestinu v plazmatických buňkách (PC) u pacientů s monoklonální gamapatií (MG). Metody: Do naší pilotní studie bylo zahrnuto celkem 34 MG pacientů (21M/13Ž; median věku 68 let) v zastoupení: 91 % (31/34) mnohočetný myelom (MM), 3 % (1/34) monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS), 3 % (1/34) nesekreční MM a 3 % (1/34) plazmocelulární leukemie (PCL). 5 pacientů bez MG bylo použito jako kontrolní skupina. Mononukleární buňky kostní dřeně byly analyzovány pomocí 3-barevné průtokové cytomerie. Intracelulární protein nestin byl detekován přímým značením CD38+CD138+ PC. Exprese nestinu byla hodnocena jako procento nestin-pozitivních PC (Nes+PC) a pomocí medianu fluorescenční intenzity (MFI) exprese nestinu v PC. Exprese nestinu v PC byla validována metodou nepřímé imunofluorescence na 3 reprezentativních vzorcích a metodou western blot na 7 reprezentativních vzorcích. Výsledky: Flowcytometrická analýza potvrdila heterogenní expresi nestinu mezi 34 MG pacienty. Median procenta Nes+PC: 21,2 % (rozsah, 0 %-95.4%). V kontrolní skupině median Nes+PC nepřesáhl 0,3 % (rozsah, 0.3 %-2.7 %). Median MFI exprese nestinu: 442 (rozsah, 0-6764). Metodou nepřímé imunofluorescence byla exprese nestinu potvrzena u všech 3 analyzovaných vzorků jako síť nestinových vláken či jako difúzní signál v cytoplazmě PC. Metoda western blot kvalitativně potvrdila expresi nestinu v PC ve všech 7 MG případech. Závěr: V naší studii jsme jako první na souboru 34 pacientů s MG potvrdili expresi nestinu na proteinové úrovni v CD138+CD38+ PC. Exprese proteinu nestinu v maligních plazmatických buňkách, které jsou považovány za proliferačně utišené a terminálně diferencované, je zcela nový fenomén vyžadující pozornost a další studium, které by objasnilo roli tohoto proteinu v patogenezi monoklonálních gamapatií. Práce vznikla za podpory těchto grantů: VC MŠMT ČR LC06027 a P304/10/1395.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info