Informace o publikaci

Distribution of Heavy Metals in the Liver of Foetuses and Female Mice after Oral Administration during Pregnancy, a Histochemical Study

Název česky Distribuce těžkých kovů v játrech fétů a myších samic po perorálním podávání během březosti, histochemical study
Autoři

KREJČÍŘOVÁ Lenka LAUSCHOVÁ Irena ČÍŽEK Petr

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Veterinaria
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Morfologické obory a cytologie
Klíčová slova Cadmium; mercury; lead; histochemical detection; light and electron microscopy; liver; mouse
Popis V práci byla studována distribuce těžkých kovů a jimi vyvolaných morfologických změn v játrech březích myších samic a myších fetů po perorální aplikaci vysokých dávek olova, rtuti a kadmia (0,03 mg kovu na myš a den). Těžké kovy byly podávány březím myším samicím 9. až 20. den březosti, kdy byla zvířata usmrcena cervikální dislokací. Následně byly odebrány vzorky jater matek a fetů a zpracovány klasicky pro účely světelné a elektronové mikroskopie. K detekci těžkých kovů byla použita histochemická reakce, která spočívá v konverzi kovu v příslušný sulfid, který se konjuguje se stříbrem. Na základě našich výsledků lze konstatovat, že těžké kovy pronikají placentou a kumulují se více v játrech plodu než v játrech matky. Depozita těžkých kovů byla v játrech samic vázána na periferii jaterních lalůčků. Naopak v játrech fetů jsme nezjistili predilekční místa lokalizace reakčního produktu. Na úrovni elektronové mikroskopie byla kumulace těžkých kovů zpravidla spojena s výskytem poškození některých organel. Depozita reakčního produktu byla lokalizována především v hepatocytech a Kupfferových buňkách. V buněčných jádrech se těžké kovy vázaly na heterochromatin, u cytoplazmatických organel na drsné endoplazmatické retikulum, mitochondrie, ribozomy a lyzozomy. Přítomnost těžkých kovů byla spojena s obliterací cisteren drsného endoplazmatického retikula, odlučováním ribozomů a destrukcí lyzozomů. Častým jevem byla i vakuolizace buněk. Zajímavým nálezem bylo kontrastování struktur, které jsou tvořeny nukleovými kyselinami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info