Informace o publikaci

Organické polutanty a bioindikace jejich vlivu na rostliny

Autoři

ZEZULKA Štěpán KUMMEROVÁ Marie VÁŇOVÁ Lucie

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Mezi perzistentní organické polutanty (POPs) patří skupina polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs). Díky fyzikálně-chemickým a environmentálně-chemickým vlastnostem a odolnosti vůči degradačním procesům se PAHs kumulují v abiotické složce prostředí i v živých organismech. Mnohé PAHs jsou potenciálními mutageny, karcinogeny či teratogeny. Vegetací vstupují do potravního řetězce. PAHs po přijetí rostlinami mohou v závislosti na délce expozice, koncentraci a míře transformace vyvolat akutní, chronické nebo latentní poškození rostlin, zvláště v kombinaci s jinými environmentálními faktory. Metabolické, růstové a vývojové změny rostlin jsou dokladem ovlivnění řady biochemických a fyziologických procesů, determinujících růst a vývoj rostlin. Proto se pozornost zaměřuje na ty procesy, které mohou být využity jako včasné bioindikátory vlivu. Vhodným indikátorem, jak dokládají naše výsledky, mohou být dílčí procesy fotosyntézy. Hodnocení biologických parametrů a znalost osudu PAHs v rostlinách může poskytnout rychlejší a ekonomicky výhodnější informace o stupni zatížení prostředí, než komplexní chemické analýzy.
Související projekty: