Informace o publikaci

Monitoring vstavače trojzubého (Orchis tridentata) v Národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla v období 1997–2010

Autoři

DOSTALÍK Slavomír RYBKA Vlastimil ZEMÁNKOVÁ-BARTKOVÁ Romana BALÁŽ Milan

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Příroda
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova morphometrics; Orchidaceae; Neotinea tridentata; population biology; site management; species conservation
Popis Orchis tridentata (syn. Neotinea tridentata) je hlíznatá zemní orchidej s centrem rozšíření v mediteránních oblastech. Tento druh je v České republice chráněn v kategorii kriticky ohrožených druhů a ze sedmi recentních lokalit má zdaleka nejpočetnější populaci (více jak 90 % celé v ČR rostoucí populace) v Národní přírodní rezervaci (NPR) Strabišov-Oulehla. V této rezervaci je od konce osmdesátých let 20. století každoročně aplikován management, který zpočátku spočíval zejména v redukci náletových dřevin, později pak v pravidelném mozaikovitém sečení ploch, realizovaném vždy po uzrání tobolek O. tridentata, s následným odnosem biomasy mimo NPR. Od roku 1997 je na této lokalitě realizován monitoring, jehož cílem bylo nejen získat základní morfometrická data o místní populaci tohoto druhu, ale rovněž blíže poznat mezisezónní fluktuace v těchto znacích a ohodnotit, nakolik aplikovaný management lokality zabezpečuje stabilitu a prosperitu místní populace O. tridentata. V období 1997 až 2002 byl pozorován výrazný nárůst počtu rostlin, který dosáhl maxima v roce 2002 (695 rostlin). V období 2003–2009 celkový počet rostlin nikdy neklesl pod 463 a v průměru činil 552 rostliny. Výraznou meziroční fluktuací se vyznačoval počet plodících rostlin (variační koeficient vypočtený z ročních průměrných hodnot CV = 51,3 %) a procentuální podíl počtu fertilních tobolek z celkového počtu květů jednotlivých rostlin (CV = 57,4 %), a to zejména kvůli nízkým hodnotám naměřeným v letech 2000, 2003 a 2007. Ty byly způsobeny suchým počasím v průběhu jarních měsíců, v r. 2007 se navíc vyskytly pozdní jarní mrazy, které rostliny výrazně poškodily. Vliv počasí bylo možné vysledovat i na hodnotách výšky kvetoucích rostlin a průměru listových růžic, zatímco průměrný počet květů počasím výrazně ovlivněn nebyl a meziročně kolísal velmi málo (CV = 7,5 %). Na základě naměřených dat vyvozujeme, že stav místní populace O. tridentata je velmi dobrý a doporučujeme zachovat stávající způsob péče o tuto lokalitu. Z hlediska monitoringu navrhujeme snížit počet sledovaných znaků na pouhé dva, počet kvetoucích rostlin a procentuální podíl počtu fertilních tobolek z celkového počtu květů jednotlivých rostlin.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info