Informace o publikaci

ÚLOHA KATEPSINU D V APOPTÓZE PRSNÍCH KARCINOMOVÝCH BUNĚK INDUKOVANÉ TRAILEM

Autoři

JANČEKOVÁ Blanka ONDROUŠKOVÁ Eva KNOPFOVÁ Lucia BENEŠ Petr ŠMARDA Jan

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Nádorové buňky mají často narušenou klasickou apoptotickou signalizaci závislou na kaspázách. Progrese nádoru je také spojována se změnami na úrovni lysozomů, které vedou k vyšší citlivosti nádorových buněk k indukci apoptózy zprostředkované permeabilizací lysozomů. Zároveň mnohé lidské nádory vykazují zvýšené hladiny lysozomálních proteáz. Terapie zaměřená na lysozomy se tedy jeví jako účinná alternativní strategie. Lysozomální aspartátová proteáza katepsin D (CTSD) je ve zvýšené míře exprimována v buňkách karcimomu prsu. CTSD působí jako mediátor apoptózy indukované řadou chemoterapeutik a jeho proapoptotický efekt byl pozorován v závislosti i nezávisle na jeho enzymatické aktivitě. Tumor necrosis factor (TNF)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) patří do rodiny TNF cytokinů, které indukují apoptózu po vazbě na transmembránové receptory nesoucí doménu smrti, tzv. Death receptors (Drs). Velký potenciál pro terapeutické využití TRAILu spočívá v tom, že spouští apoptózu přednostně u nádorových, poškozených a virem infikovaných buněk, zatímco v normální tkáni nevykazuje známky toxicity. Vazba TRAILu na receptor smrti indukuje tvorbu komplexu DISC (death-inducing signaling complex) a následnou aktivaci iniciační kaspázy-8 a/nebo -10, ale zároveň TRAIL může spustit apoptotickou signalizaci indukcí permeabilizace lysozomů. Cílem této práce je popsat roli CTSD a jeho enzymatické aktivity v průběhu apoptózy indukované TRAILem. Za tímto účelem jsme připravili klony lidské prsní karcinomové linie MDA-MB-231 stabilně exprimující zvýšené hladiny CTSD (CTSDwt) nebo jeho enzymaticky inaktivní formy (CTSDmut). Tyto klony jsme pak vystavili působení TRAILu a frekvenci apoptózy stanovili pomocí detekce kondenzace chromatinu a fragmentace jader, štěpení poly-ADP-rybózy polymerázy (PARP) a externalizace fosfatidylserinu. U klonů CTSDwt jsme detekovali zvýšenou frekvenci apoptózy oproti kontrolám, zatímco u klonů CTSDmut byla frekvence apoptózy s kontrolami srovnatelná, což poukazuje na jasnou úlohu enzymatické activity CTSD v průběhu apoptotické signalizace spuštěné TRAILem. Dále jsme se tedy zaměřili na detekci potenciálních substrátů CTSD, detekci aktivace vybraných kaspáz a modulaci účinku CTSD změnou pH lysozomů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info