Detail projektu

 

Alternativní rodinné modely: psychologické aspekty lesbického rodičovství

Kód projektu:GPP407/11/P672
Období řešení:1/2011 - 12/2012
Investor:odkaz do nového oknaGrantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:Postdoktorské projekty -
Fakulta/Pracoviště MU:
Fakulta sociálních studií
Řešitel na MU:Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
Obor:AN - Psychologie (A - Společenské vědy)
Publikace/Výsledky:více
Klíčová slova:alternativní rodinné modely; lesbické matky; rodičovství; rodina; rodinné procesy
Anotace

Předkládaný projekt se zabývá problematikou rodičovství lesbických žen. V tuzemském odborném kontextu není problematika homoparentality navzdory své společenské aktuálnosti zatím podrobněji řešena. Studie na české homosexuální populaci indikují nárůst zájmu o rodičovství, artikulovaný zejména lesbickými ženami. Projekt tematicky i metodologicky navazuje na doktorský výzkum avrhovatelky realizovaný v letech 2004-2008. Jeho hlavním cílem je přiblížit rodičovskou zkušenost a rodinné fungování v různých typech tzv. lesbických rodin. Zvláštní pozornost bude věnována identifikaci specifik období přechodu k rodičovství s důrazem na dílčí aspekty (klíčové momenty a události) rozhodovacího procesu lemujícího cestu k rodičovství. Jde o zachycení procesu konstrukce významů, s pomocí kterých lesbické ženy popisují a vysvětlují vlastní rodičovskou zkušenost. Cílem je zachycení fenoménu z pozice subjektu, tj. snahou je postihnout, jak samy lesbické matky své rodičovství chápou a jak jej konceptualizují. Projekt je koncipován jako terénní kvalitativní výzkum založený na metodě semistrukturovaného interview, focus group a zúčastněného pozorování. Jedná se o exploračnědeskriptivní výzkumný design. Získaná data budou zpracována na základě principů interpretativní fenomenologické analýzy. Výsledky budou diskutovány s analogickými zahraničními studiemi se zřetelem na specifika charakteristická pro český sociokulturní kontext.