Publication details

 

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

Basic information
Original title:Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem
Title in English:Legal Regulation of Non-contractual Obligations with International Element
Author:Jiří Valdhans
Further information
Citation:VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 280 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-412-4.Export BibTeX
@book{968312,
author = {Valdhans, Jiří},
address = {Praha},
edition = {1. vyd.},
keywords = {Non-contractual; Obligation; Tort; Delict; Choice of Law; International Element; Rome II; Brussels I; Unfair Competition; Accident; Enviromental Damage; Product Liability; IPR;},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7400-412-4},
publisher = {C. H. Beck},
title = {Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Monograph
Keywords:Non-contractual; Obligation; Tort; Delict; Choice of Law; International Element; Rome II; Brussels I; Unfair Competition; Accident; Enviromental Damage; Product Liability; IPR;

Počet mimosmluvních závazů s mezinárodním prvkem neustále narůstá. Vznikne-li z takového vztahu spor, je nutné řešit řadu otázek, které se u vztahů bez mezinárodního prvku neobjevují. Cílem této monografie je komplexní shrnutí právních norem dopadajících na oblast mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem a jejich právní analýza. Stěžejní části jsou věnovány procesní a kolizní úpravě unijního původu (včetně relevantní judikatury SD EU), opomenuta nejsou ani pravidla obsažená v mezinárodních úmluvách nebo pravidla vnitrostátního původu.

Number of non-contractual obligation with international element is growing. Number of questions has to be solved if dispute arise and international element is presented. The aim of this monography is to present and analyze the legal regulaton of non-contractual obligation with international element. Both procedural and choice-of-law rules are addressed in all three possible levels - EU regulation (including ECJ case law), Czech national rules and international conventions.

Related projects: