Test studijních předpokladů

Test studijních předpokladů je přijímací zkouškou pro uchazeče hlásící se na všechny fakulty MU kromě Lékařské fakulty a částečně Fakulty sociálních studií. Informace o formě přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu a Fakultu sociálních studií jsou k dispozici na webových stránkách Všeobecné informace LF, Všeobecné informace FSS.

TSP v roce 2017 se budou kromě Brna a Bratislavy nově konat také v Praze, Českých Budějovicích, Jihlavě, Ostravě, Hradci Králové, Zlíně a na Slovensku také v Košicích, Žilině a Banské Bystrici.

Jednotný termín pro TSP v Brně: 6. 5. 2017 a 7. 5. 2017 (sobota a neděle)

Termíny TSP v ostatních městech budou zveřejněny nejpozději 1. 11. 2016 a uchazeč bude mít možnost si termín a místo konání zvolit ve své e-přihlášce v rámci kapacitních možností.

Hlásí-li se uchazeč na více oborů (či fakult) MU, absolvuje v daném roce test pouze jednou; výsledky budou započteny ke všem přihláškám, pro které je TSP relevantní.

Obecné informace

Popis TSP (forma a obsah zkoušky)

Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se z 60 položek členěných do 6 subtestů. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Každý subtest obsahuje 10 položek. Celý test sestává z 50 položek v českém jazyce a 10 položek v anglickém jazyce (napříč subtesty). Každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů. Délka trvání TSP je 100 minut.

Způsob vyhodnocení TSP

K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky). Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu získaných bodů a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně 100. percentil, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.

Doporučená literatura pro TSP

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Pro efektivnější přípravu jsou starší úlohy TSP prezentovány na stránkách Masarykovy univerzity několika způsoby:

  • Masarykova univerzita dává volně k dispozici ke stažení PDF soubory všech minulých verzí TSP od roku 2003, včetně klíče správných odpovědí a základních statistických charakteristik.
  • Webová aplikace odkaz do nového oknaInteraktivní TSP umožňuje vyzkoušet si některou z minulých variant TSP "naostro". Aplikace postupně předkládá úlohy vybrané varianty, měří čas, zaznamenává odpovědi, a na závěr test vyhodnotí a zobrazí počet získaných bodů. Pro lepší představu o reálném výkonu je možné si porovnat svůj počet bodů se statistikami získaných bodů z reálného testování.
  • Další možností je projít si e-kurz TSP, který probírá nejtypičtější úlohy jednotlivých subtestů TSP. Každá úloha je doprovázena podrobným komentářem popisujícím postup řešení.

Výběr termínu TSP

Uchazeči budou mít při podání přihlášky možnost preference termínů (v rámci technických možností).

TSP pro uchazeče se specifickými nároky

Pro uchazeče se specifickými nároky je možné standardní formu testu změnit v závislosti na druhu a rozsahu zdravotního postižení, ovšem rozsah testu i způsob hodnocení zůstává tentýž jako u standardního zadání. Škála garantovaných formálních modifikací pro uchazeče, kteří žádají o specifické podmínky přijímacího řízení, zahrnuje:

  • tzv. zvětšený tisk - fyzický výtisk tištěný zvětšeným písmem
  • elektronické zadání pro práci na počítači zrakem
  • elektronické zadání pro práci na počítači s odečítači obrazovky, příp. jiným speciálním softwarem
  • hmatové zadání v Brailleově bodovém písmu, včetně hmatové grafiky
  • zadání s videozáznamem překladu do českého znakového jazyka

E-learningový kurz přípravy na TSP

Strategie přípravy

Subtesty TSP

Užitečné odkazy

Kontakty

Celouniverzitní kontaktní adresa a telefon pro záležitosti TSP: prihlaska@muni.cz, 549 49 11 30 (pro dotazy a žádosti prosím využívejte přednostně e-mailového kontaktu).