Úlohy v Testu studijních předpokladů

Podání přihlášky je první krok k úspěšnému přijetí na Masarykovu univerzitu. Druhým krokem je zvládnutí přijímacích testů v podobě TSP (Test studijních předpokladů).

Bez ohledu na to, kolik podáváte přihlášek, test děláte jen jednou. Je určený pro většinu fakult MUNI. Výjimku tvoří lékařská fakulta, farmaceutická fakulta, fakulta sportovních studií a částečně i fakulta sociálních studií.

  • Na lékařské fakultě skládáte odborné přijímací testy (biologie, fyzika, chemie, somatologie).
  • Na farmaceutické fakultě skládáte oborové testy z biologie, chemie a fyziky a testy Všeobecných studijních předpokladů (VSP).
  • Na fakultě sportovních studií skládáte oborový test a praktickou přijímací zkoušku.
  • Na fakultě sociálních studií si můžete vybrat, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MUNI, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. U obou variant však musíte absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Co čekat v TSP?

V roce 2023 se z hlediska obsahu TSP připravte na změnu. Testy studijních předpokladů budou mít nově 3 dimenze:

Každá dimenze bude obsahovat 15 otázek, bude mít samostatný časový limit a bude rovněž samostatně hodnocena. Každá otázka testu (bez ohledu na dimenzi) nabízí 5 možností, kdy správně je právě jedna.

A jak budou vypadat jednotlivé dimenze? Zkuste si naše ukázkové testy!

Numericko-analytické myšlení

Tento subtest kombinuje principy úloh z původních subtestů Numerické myšlení a Analytické myšlení. Pokud chcete uspět, musíte prokázat schopnost zacházet s čísly, ovládat početní operace a rozpoznávat vztahy mezi čísly. Úlohy budou zkoumat také schopnost logického uvažování a vhodné aplikace pravidel výrokové logiky.

Předpokládaná časová dotace pro tento subtest: 45 min

Ukázkový test

Kritické myšlení

Úlohy tohoto subtestu jsou zaměřené na vaše schopnosti kritického posouzení a vyhodnocení předložených informací. Dostanete tedy například úryvek z vědecké práce, výňatek ze zákona nebo řádů nějaké instituce, úryvek z novinového komentáře... A za úkol budete mít posoudit odpovědi nabízené pro konkrétní situaci popsanou v zadání úlohy a vyhodnotit správnost uvedených závěrů.

Předpokládaná časová dotace pro tento subtest: 45 min

Ukázkový test

Uvažování v anglickém jazyce

Úlohy z této dimenze se dají připodobnit dřívějšímu subtestu Verbální myšlení, ale v anglickém jazyce. Typickými úlohami jsou např. doplňování nejvhodnějšího slova do věty, identifikace slova, které se nehodí mezi ostatní, nalézání vhodného synonyma, opaku, i vyvozování správného závěru z krátkého vědeckého textu. Ověříme tak vaše základní schopnosti pochopení anglického textu a orientace v něm.

Předpokládaná časová dotace pro tento subtest: 20 min

Ukázkový test

Zpět na stránku o přijímačkách obecně

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info