Úlohy v Testu studijních předpokladů

Podání přihlášky je první krok k úspěšnému přijetí na MUNI. Druhým krokem je zvládnutí přijímacích testů v podobě TSP (Test studijních předpokladů).

Jestliže si podáváte více přihlášek do různých programů, výsledky z Testu studijních předpokladů se vám započítají do všech přihlášek, u nichž je TSP předepsán. TSP je určený pro většinu fakult MUNI. Výjimku tvoří lékařská fakulta, farmaceutická fakulta, fakulta sportovních studií a fakulta sociálních studií.

  • Na lékařské fakultě skládáte odborné přijímací testy (biologie, fyzika, chemie a případně somatologie, v kombinaci podle studijního programu, na který si podáváte přihlášku).
  • Na farmaceutické fakultě skládáte oborové testy z biologie a chemie a testy Všeobecných studijních předpokladů (VSP).
  • Na fakultě sportovních studií skládáte oborový test a praktickou přijímací zkoušku. Dále musíte doložit potvrzení od tělovýchovného lékaře.
  • Na fakultě sociálních studií jsou přijímací zkoušky ve formě SCIO testů ze ZSV (kromě programu Psychologie, která má podmínky jiné – více viz web FSS).

Co čekat v TSP?

Test je složený ze 3 dimenzí:

Každá dimenze obsahuje 15 otázek, má samostatný časový limit a je samostatně hodnocena. Mezi dimenzemi TSP nemůžete přeskakovat, v rámci jednotlivých dimenzí se však můžete vracet k předchozím položkám v testu a případně měnit své odpovědi.

Každá otázka testu (bez ohledu na dimenzi) nabízí 5 možností, kdy správně je právě jedna

Jak je to s bodováním?

  • Za správně zodpovězenou otázku dostanete jeden bod (+ 1 bod).
  • Za vynechanou otázku nedostanete žádné body, ale taky se vám žádné neodečtou (0 bodů).
  • Za nesprávně zodpovězenou otázku se vám odebere pětina bodu (- 0,20 bodu).

Příprava na TSP

Na TSP se nejlépe připravíte tak, že budete průběžně trénovat níže uvedené typy myšlení. Zopakujte si práci se vzorečky a výrokovou logiku, čtěte aktuální zprávy a zkuste se v nich rychle zorientovat a procvičujte svoji angličtinu – třeba čtením článků.

A zkuste si naše ukázkové testy k jednotlivým dimenzím!

Numericko-analytické myšlení

Tento subtest kombinuje principy úloh zaměřené na numerické myšlení a analytické myšlení. Pokud chcete uspět, musíte prokázat schopnost zacházet s čísly, ovládat početní operace a rozpoznávat vztahy mezi čísly. Úlohy budou zkoumat také schopnost logického uvažování a vhodné aplikace pravidel výrokové logiky.

Časová dotace pro tento subtest: 45 min

Ukázkový test E-kurz

Uvažování v anglickém jazyce

Úlohy z této dimenze jsou zaměřené na verbální uvažování v angličtině. Typickými úlohami jsou např. doplňování nejvhodnějšího slova do věty, identifikace slova, které se nehodí mezi ostatní, nalézání vhodného synonyma, opaku, i vyvozování správného závěru z krátkého vědeckého textu. Ověříme tak vaše základní schopnosti pochopení anglického textu a orientace v něm.

Časová dotace pro tento subtest: 20 min

Ukázkový test E-kurz

Kritické myšlení

Úlohy tohoto subtestu jsou zaměřené na vaše schopnosti kritického posouzení a vyhodnocení předložených informací. Dostanete tedy například úryvek z vědecké práce, výňatek ze zákona nebo řádů nějaké instituce, úryvek z novinového komentáře... A za úkol budete mít posoudit odpovědi nabízené pro konkrétní situaci popsanou v zadání úlohy a vyhodnotit správnost uvedených závěrů.

Časová dotace pro tento subtest: 45 min

Ukázkový test E-kurz

Zpět na stránku o přijímačkách obecně

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info