Farmaceutická fakulta se má znovu stát součástí Masarykovy univerzity

Od podzimu 2019 jedná vedení Masarykovy univerzity (MU) s vedením Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) o budoucnosti její farmaceutické fakulty, která pro svůj další rozvoj potřebuje těsnější spolupráci s medicínskými a přírodovědnými obory, a proto by se měla opět stát součástí Masarykovy univerzity.

Fakultu podle současných zákonů nelze přesunout, proto je v plánu stávající Farmaceutickou fakultu VFU k 1. červenci 2020 zrušit a ke stejnému datu zřídit novou Farmaceutickou fakultu MU. Studenti tak budou moci bez přerušení pokračovat v započatých studiích na nově vzniklé fakultě a počítá se i s přechodem zaměstnanců.

Další důležité informace Proč fakulta vzniká na MUNI

Aktuálně

Předchozí 1 2 Další

Rozcestník důležitých informací

Proč na MUNI vzniká Farmaceutická fakulta

Historicky šestá fakulta MU

Farmaceutická fakulta byla součástí Masarykovy univerzity v letech 1952 až 1960, kdy byla rozhodnutím stranických orgánů zrušena a farmaceutické studium bylo sloučeno s již existujícím farmaceutickým studiem v Bratislavě. Fakulta byla obnovena až v roce 1991, a to jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Provázanost studia oborů farmacie s medicínskými obory

Farmaceutické vzdělání jde ruku v ruce se vzděláním medicínským. V dnešní době je nezbytná velmi úzká součinnost medicíny a farmacie s cílem personalizovaného přístupu k pacientovi. Tento personalizovaný přístup může mít značný dopad na zdravotnictví, zejména s ohledem na možnou značnou ekonomickou úsporu v souvislosti s účelnou a racionální farmakoterapií. Zcela na místě je tedy úvaha o jejich vzájemné komplementaritě.

Zázemí fakultních nemocnic a kapacity pro výzkum

Masarykova univerzita nabízí Farmaceutické fakultě zázemí nejen fakultních nemocnic a těsného kontaktu s pacientem, ale také velmi silné vědeckovýzkumné zázemí s perspektivou dalšího rozvoje jak Farmaceutické fakulty, tak i vlastních farmaceutických disciplín. Současně jsou na Masarykově univerzitě velmi rozvinuté obory přírodovědného směru, které farmacie využívá pro následný rozvoj vlastních farmaceutických disciplín, i Centrum léčivých rostlin, které v minulosti vzniklo právě v souvislosti s farmaceutickým vzděláváním.

Rozšíření výzkumných témat rozvíjených na MUNI

Farmaceutické disciplíny mohou značně obohatit výzkumná témata řešená na MUNI ve směru biologicky aktivních látek různého původu, jejich produkce a zejména zpracování do podoby moderních lékových forem. Současně je zde prostor pro rozvoj a komerční využití různých aktivit, zejména v oblasti preklinického smluvního výzkumu.

Kontakty

Máte otázky? Napište nám!

e‑mail: