JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M.

Assistant professor, Department of Constitutional Law and Political Science


Office: 147
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4412
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Osobní údaje
 • Ladislav Vyhnánek
Nynější zaměstnání
 • od roku 2008 - Katedra Ústavního práva a politologie (hlavní úv.)
  od roku 2014 - asistent soudce Ústavního soudu (částečný úv.)
  od roku 2016 - Ústav pro otázky soudnictví (částečný úv.)
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Mgr., právo a právní věda, PrF MU
 • 2013: JUDr., ústavní právo, PrF MU
 • 2014: LL.M., New York University School of Law
 • 2015: Ph.D. ústavní právo, PrF MU
Předchozí zaměstnání
 • 2008 - 2013: asistent soudce Ústavního soudu (částečný úv.)
 • 2013 - 2014: výzkumný asistent, NYU School of Law (částečný úv.)
Pedagogická činnost
 • Ústavní právo, lidská práva, soudní rozhodování, vedení moot courtů, výuka na mezinárodních letních a zimních školách.
  Projekty:
  2016 - 2017: Jean Monnet modul European Constitutional Law and Politics (EUCLAP) (hlavní řešitel D. Kosař).
Vědeckovýzkumná činnost
 • Ústavní soudnictví, lidská práva, soudní rozhodování, interakce ústavního práva a politiky, ústavněprávní argumentace, vztah mezi ústavním a mezinárodním právem.
  Spolupráce na projektech GAČR:
  2016 - 2018: Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni (člen týmu)
  2017 - 2019: Mimoprávní vlivy na rozhodování Ústavního soudu (hlavní řešitel)
Vybrané zahraniční stáže a konference
 • Stáže:
  Oxford (2010); Northumbria University (2012); NYU School of Law (2013);
  Konference:
  Bialystok (2010); Mexico City (2010); New York (2015); Bukurešť (2016); Berlin (2016);
Mimouniverzitní aktivity
 • Zakládající člen Centra pro lidská práva a demokratizaci
  Člen redakční rady Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena rektora MU (2008)
  Stipendium Jana Husa (2010)
  Fulbrightovo stipendium (2013 - 2014)
  NYU Dean's Award (2013 - 2014)
Vybrané publikace
 • SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK. Equal voting power under scrutiny: Czech Constitutional Court on the 5% threshold in the 2014 European Parliament Elections. European Constitutional Law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, roč. 12, č. 1, s. 148-163. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019616000092. Repozitář MU info
 • KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. Senát a výběr soudců Ústavního soudu. In Jan Kysela. Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech. Praha: Leges, 2016. s. 187-210. Teoretik. ISBN 978-80-7502-166-3. info
 • VYHNÁNEK, Ladislav. The Eternity Clause in the Czech Constitution as Limit to European Integration. Much Ado about Nothing? Vienna Journal on International Constitutional Law. Wien: Verlag Österreich, 2015, roč. 9, č. 2, s. 240-252. ISSN 2306-3734. Web časopisu info
 • KOSAŘ, David, Ladislav VYHNÁNEK, Kühn ZDENĚK a Antoš MAREK. Ustavní právo: Casebook. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer CZ, 2014. Casebooky, I. ISBN 978-80-7478-664-8. info
 • VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 3, s. 203-221. ISSN 1210-9126. Číslo časopisu online info
 • VYHNÁNEK, Ladislav. Kontrasignace rozhodnutí prezidenta republiky. Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, roč. 11, č. 2, s. 18-23. ISSN 1214-3758. info
 • VYHNÁNEK, Ladislav. Judikatura v ústavním právu. In Michal Bobek, Zdeněk Kühn. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013. s. 333-375. ISBN 978-80-87284-35-3. info
 • FILIP, Jan, Pavel MOLEK a Ladislav VYHNÁNEK. Governance in the Czech Republic. In Governmental Systems of Central and Eastern European States. 1. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2011. s. 166-234. sv. 1. ISBN 978-83-264-0209-8. info
 • ŠIMÍČEK, Vojtěch, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Lenka BAHÝĽOVÁ, Milan PODHRÁZKÝ, Radovan SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010. 1536 s. ISBN 978-80-7201-814-7. info
 • KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 248 s. ISBN 978-80-210-4884-3. info
 • FILIP, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. Responsibility and Sanctions in the Czech Constitutional Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vyd. Brno – Białystok: Univerzita Białystok - Masarykova univerzita, 2008. s. 239-251. ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • VYHNÁNEK, Ladislav. Vyčerpání domácích opravných prostředků před ESLP a soudní průtahy v ČR. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2007, XVI, č. 4, s. 25-29. ISSN 1212-9909. info
 • VYHNÁNEK, Ladislav. Mučení ve vyšším zájmu. Konflikt lidských práv? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 296-304. ISSN 1210-9126. info

29. 11. 2016

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info