JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.

Assistant professor, Department of Environmental Law and Land Law


Office: 225
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5101
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Jakub Hanák
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: JUDr., Právo životního prostředí - "Právní úprava náhrad za omezení vlastnického práva z enviromentálních důvodů v České republice", Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2013: Ph.D., Teoretické právní vědy - Správní právo a právo životního prostředí, "Postavení obcí při nakládání s odpadem", Masarykova univerzita v Brně
  2013: Ph.D., Soudní inženýrství, "Institucionální otázky znalectví", Vysoké učení technické v Brně
  2008: Mgr., Právo a právní věda, "Opravné prostředky ve správním řízení", Masarykova univerzita v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2009 - : asistent a odborný asistent, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta MU
  2010 - : právník, znalecký ústav qdq services
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře mj. z těchto předmětů: Pozemkové právo, Právo životního prostředí, Oceňování pozemků podle cenových předpisů, Horní právo a Ekopolitika.
  Vedení diplomových a bakalářských prací.
  Vedení doktorandů.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vlastnictví a ochrana životního prostředí, oceňování pozemků a věcných břemen, horní právo, znalectví, územní ochrana přírody.
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká společnost pro právo životního prostředí - člen
Vybrané publikace
 • HANÁK, Jakub. Acquisition and expropriation of real estate for the public benefit in the Czech Republic. In SGEM 2015: Political Sciences and Law - conference proceedings Volume 1. Sofia: SGEM, 2015. s. 475-482. ISBN 978-619-7105-46-9. URL info
 • HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5. info
 • HANÁK, Jakub. Ještě k oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební právo, 2014, neuveden, č. 1, s. 34-40. ISSN 1211-6386. info
 • HANÁK, Jakub. Ocenění věcného břemene letiště. Odhadce a oceňování majetku. Praha: Česká komora odhadců majetku, 2014, roč. 20, 1-2, s. 19-26. ISSN 1213-8223. info
 • HANÁK, Jakub. Využití soukromoprávních prostředků k ochraně životního prostředí těžbě nerostů. In XIV polsko czesko slowacka konferencja Prawo Ochrony Šrodowiska. 2013. info

1. 11. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info