doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Department head, Department of Film Studies and Audiovisual Culture


Office: bud. C/C.316
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 1537
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Pavel Skopal, nar. 28. 7. 1972, Olomouc
Pracoviště
 • Masarykova universita Filosofická fakulta Ústav filmu a audiovizuální kultury A. Nováka 1 Brno 660 88
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1990-1995 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, diplomová práce Právní režim ochrany kulturních památek, PF MU.
 • Od roku 1996 Filozofická fakulta MU, magisterské studium, filmová věda, filozofie.
 • 2001 ukončen obor filmová věda, diplomová práce: Nový Hollywood: produkce, technologie, styl a narace v souvislostech blockbusterového filmu, FF MU.
 • 2001 – 2005 interní doktorand Ústavu filmu a audiovizuální kultury, 2006 ukončeno doktorské studium úspěšnou obhajobou disertační práce „The (Hollywood) Adventure Continues on DVD“. Praktiky diferenciace a diskursivního rámování hollywoodských filmů na DVD trhu 2017 jmenování docentem
Přehled zaměstnání
 • říjen 2005 - asistent na Ústavu filmu a audiovizuální kultury
 • 2001 - interní doktorand Ústavu filmu a audiovizuální kultury
 • 1996-1999 redaktor magazínu pro film a nová média Biograph
Pedagogická činnost
 • Mimo prostor kina: cesta Hollywoodu do domácností
 • Filmové příběhy, nebo příběhy o filmu? Kontextualizace filmů na DVD
 • Hollywoodský film od 60. let po dnešek - Katedra filmových studií, FF UK Praha - jaro 2005
 • Americká kinematografie po roce 1960 - v rámci cyklu Dějiny světové kinematografie (každoročně); FAMU Praha
 • Základy filmové teorie a estetiky I, II
 • Proseminář B (k přednášce Základy filmové teorie a estetiky)
 • Divák a film - kapitoly z teorie a dějin recepce filmu
 • Současný hollywoodský film: klasický, nebo postklasický?
 • (Post)klasický Hollywood: seminární analýzy
 • Estetika filmu - semestrální přednáška na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (fakulta Multimediálních komunikací)
Vědeckovýzkumná činnost
 • granty a stipendia:
 • Česká filmová kultura a německá okupace: procesy kulturního transferu. Projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR, 2016-2018
 • Cinema, Cultural Policy, and the Socialist Modernity. A Comparative Perspective on the History of Film Distribution, Film Exhibition and Cinema Culture in GDR and Czechoslovakia, 1949-1970. Projekt podporovaný Humboldtovou nadací, 2010-2011
 • Komparativní výzkum filmové kultury ve východním bloku, 1945-1970. Projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR, 2011-2012
 • Nadnárodní, nebo „vnitrobloková“ kinematografie? Analýza kulturních a ekonomických vztahů národních filmových průmyslů uvnitř Východního bloku na příkladu československo-sovětských koprodukcí z let 1950-1969. Grant děkana filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, 2010
 • Americká a západoevropská kinematografie v Československu 1945-1989: kulturní a recepční dějiny (Grantová agentura ČR, 2007-2009)
 • Fond rozvoje vysokých škol: Film jako komodita, film jako služba / Film as commodity, film as service (2003, řešitel / researcher: Pavel Skopal)
 • stipendium Mezinárodního visegrádského fondu: 2004/05 - Europe and Hollywood. Economic cooperation as cultural negotiation. Pětiměsíční výzkumný pobyt na katedře Film Studies, University of East Anglia, Norwich - prof. Peter Kramer
 • Překlady odborných textů:
 • Miriam Hansenová, Masová produkce smyslů: klasická kinematografie jako vernakulární modernismus. In: Petr Szczepanik, ed.: Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury, Herrmann a synové, Praha 2004, s. 298-322.
 • Thomas Elsaesser, Zrcadlovost a pohlcení. Francis Ford Coppola a Dracula, tamtéž.
 • Vinzenz Hediger, Sebepropagační události příběhu. Seriálový narativ, propagační diskurs a vynález filmového traileru, tamtéž.
 • John Fiske, Karneval a styl. Kino-ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, č. 2, 2001, s. 66-88 (společně s Petrem Szczepanikem).
 • Arthur C. Danto, Moderní, postmoderní a současné. Profil súčasného výtvarného umenia, 3, 2002.
 • Odborná redakce: Petr Szczepanik, ed.: Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury, Herrmann a synové, Praha 2004
 • Rozhovory:
 • Globální Hollywood a domácí kino. Metodologické výzvy recepčních studií. Rozhovor s Barbarou Klingerovou. Iluminace 17, č. 3, 2005, s. 145-158.
 • Za praxeologii marginálích forem. Rozhovor s Vinzenzem Hedigerem. Iluminace 16, č. 2, 2004, s. 145-158 (společně s Petrem Sczepanikem).
 • Obrazy a atrakce filmové historie. Rozhovor s Tomem Gunningem. Kino-ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, č. 1, 2002, s. 146-158 (společně s Petrem Szczepanikem a Jakubem Kučerou).
 • Za archeologii médií. Rozhovor se Siegfriedem Zielinskim. Kino-ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, č. 1, 2002, s. 146-158 (společně s Petrem Szczepanikem a Jakubem Kučerou).
 • oblasti zájmu: Divácká recepce televizního a filmového média. Hollywoodský blockbusterový film. Dějiny filmových teorií.
Akademické stáže
 • 2010/11 - patnáctiměsíční pobyt na Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, Postupim, Německo - stipendium Humboldtovy nadace
 • 2004/05 - pětiměsíční pobyt na katedře Film Studies, University of East Anglia, Norwich - prof. Peter Kramer (stipendium Mezinárodního visegrádského fondu)
 • 2003 - měsíční stipendijní pobyt na katedře filmových a televizních studií na Amsterodamské univerzitě u prof. Thomase Elsaessera (grant FRVŠ).
 • 2000-2001 studijní pobyt na katedře divadla, filmu a médií na Vídeňské univerzitě, 1 semestr.
Mimouniversitní aktivity
 • studie a kritiky v odborných časopisech
 • člen redakční rady filmologického časopisu Iluminace
 • člen mezinárodní společnosti pro filmová a mediální studia - European Network for Cinema and Media Studies
 • Člen Society for Cinema and Media Studies
 • člen Gesellschaft für Medienwissenschaft
Vybrané publikace
 • SKOPAL, Pavel. Going to the Cinema as a Czech : Preferences and Practices of Czech Cinemagoers in the Occupied City of Brno, 1939–1945. Film History, 2019, roč. 31, č. 1, s. 27-55. ISSN 0892-2160. URL info
 • SKOPAL, Pavel. Des histoires tchéques pour les enfants allemands. Les coproductions germano-tchécoslovaques pour la jeunesse dans les années 1970 et 1980. In Paola Palma - Valérie Pozner. Mariages à l'européenne. Les coproductions cinématographiques intra-européennes depuis 1945. Paříž: AFRHC - Association française de recherche sur l'histoire du cinéma, 2019. s. 165-189, 25 s. ISBN 978-2-37029-020-5. URL info
 • SKOPAL, Pavel. Filmová kritika a diváci - za hranice diskurzivní změny. In Kopal, Petr. Král Šumavy. Komunistický thriller. Praha: Academia - ÚSTR - Casablanca, 2019. s. 56-65, 10 s. České kino, 1. sv. ISBN 978-80-200-2936-2. URL info
 • SKOPAL, Pavel a Ewa CISZEWSKA. From Prague to Łódź and back again : the Czech scriptwriter Pavel Hajný and Czechoslovak–Polish cultural transfer in the 1970s and 1980s. Studies in Eastern European cinema, Intellect, 2019, roč. 10, č. 3, s. 223-239. ISSN 2040-350X. doi:10.1080/2040350X.2018.1527121. URL info
 • SKOPAL, Pavel. The Pragmatic Alliance of DEFA and Barrandov : Cultural Transfer, Popular Cinema and Czechoslovak-East German Co-productions, 1957–85. Historical Journal of Film, Radio and Television, 2018, roč. 38, č. 1, s. 133-146. ISSN 0143-9685. doi:10.1080/01439685.2017.1285151. URL info
 • SKOPAL, Pavel, Roel Vande WINKEL a Thunnis van OORT. Film Distribution, Exhibition and Consumption in the Second World War : A Workshop on Data Collection and Analysis, Computational Methods and the Opportunities for Comparative Research. 2018. URL info
 • SKOPAL, Pavel. Filmová kultura a mladá generace. In Martin Franc - Jiří Knapík. Mezi pionýrským šátkem a mopedem - Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970. Praha: Academia, 2018. s. 312-324, 13 s. ISBN 978-80-200-2890-7. info
 • SKOPAL, Pavel. The Czechoslovak-East German Co-production Tři oříšky pro Popelku/Drei Haselnüsse für Aschenbrödel/Three Wishes for Cinderella : A Transnational Tale. In Ostrowska, Dorota; Pitassio, Francesco; Varga, Zsuzsanna. Popular Cinemas in East Central Europe : Film Cultures and Histories. Londýn: I. B. Tauris, 2017. s. 184-197, 14 s. International Library of the Moving Image, 17. ISBN 978-1-78453-397-7. info
 • SKOPAL, Pavel. Międzynarodowa konferencja jako instytucja dyscyplinująca. „Rewizjonistyczne tendencje” w polskim kinie lat 1957-1960 z perspektywy radzieckiej. In Jagielski, Sebastian; Podsiadlo, Magdalena. Kino polskie jako kino transnarodowe. Krakov: TAiWPN Universitas, 2017. s. 127-137, 11 s. ISBN 978-83-242-3081-5. info
 • SKOPAL, Pavel. Risky Business? Czechoslovak Film Industry and International Co-productions. In Havighurst Center Lecture, Miami University, 27.3.2017, Oxford. 2017. URL info
 • SKOPAL, Pavel. The Practice of Co-Production in the Eastern Bloc in a Comparative Perspective: The Case of Czechoslovakia, GDR and Poland. In Přednáška na Alfried Krupp Wiessenschaftskolleg Greifswald. 2016. info
 • SKOPAL, Pavel. Tři oříšky pro Popelku. Praha: Národní filmový archiv, 2016. 249 s. ISBN 978-80-7004-173-4. info
 • SKOPAL, Pavel. Zpívat a tančit s okupanty. Recepce německých filmů v Protektorátu Čechy a Morava. In Skopal, Pavel; Česálková, Lucie. Filmové Brno : dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 183-203, 21 s. ISBN 978-80-7004-176-5. info
 • SKOPAL, Pavel a Lucie ČESÁLKOVÁ. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. 338 s. ISBN 978-80-7004-176-5. info
 • SKOPAL, Pavel. Risk and Trust in State-Socialist Co-Production Practice. DEFA-Barrandov Collaborations of 1970s and 1980s. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2015, roč. 27, č. 3, s. 23-35. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel a Lars KARL. Cinema in Service of the State Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945-1960. New York - Oxford: Berghahn Books, 2015. 406 s. Film Europe. ISBN 978-1-78238-996-5. info
 • SKOPAL, Pavel a Lars KARL. Introduction. In Pavel Skopal, Lars Karl. Cinema in Service of the State: Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia 1945-1960. First published. New York - Oxford: Berghahn Books, 2015. s. 1-11, 11 s. Film Europe. ISBN 978-1-78238-996-5. info
 • SKOPAL, Pavel. Procházka filmovým Brnem. Brno: Brněnská 16, 2015. info
 • SKOPAL, Pavel. Risk and Trust in State-Socialist Co-Production Practice: DEFA-Barrandov Collaborations of 1970s and 1980s. In 39. konference German Studies Association, Washington, D.C., seminář "East German Cinema and TV in a Global Context: Before and After 1990". 2015. info
 • SKOPAL, Pavel. Polish Cinema of the Late 1950s and Early 1960s from the Soviet Perspective. In Kino polskie jako kino transnarodowe. Krakov, 26.-28. listopadu 2015. 2015. info
 • SKOPAL, Pavel a Kyrill KUNAKHOVICH. Cinema Cultures of Integration: Film Distribution and Exhibition in the GDR and Czechoslovakia from the Perspective of Two Local Cases, 1945-1960. In Skopal, Pavel; Karl, Lars. Cinema in Service of the State: Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia 1945-1960. First published. New York - Oxford: Berghahn Books, 2015. s. 275-314, 40 s. Film Europe. ISBN 978-1-78238-996-5. info
 • SKOPAL, Pavel. Filmová kultura severního trojúhelníku : filmy, kina a diváci českých zemí, NDR a Polska 1945-1970. Vyd. 1. Brno: Host, 2014. 308 s. Filmová knihovna ; sv. 3. ISBN 978-80-7294-971-7. info
 • SKOPAL, Pavel. Kriegsgeschichten von Liebenden und Nationen. Internationale Romanzen in drei Co-Produktionen der späten 1950er-Jahre. In Karl, Lars; Müller, Dietmar; Siebert, Katharina. Der lange Weg nach Hause. Konstruktionen von Heimat im europäischen Spielfilm. Berlin: Metropol, 2014. s. 154-168, 15 s. ISBN 978-3-86331-212-1. info
 • SKOPAL, Pavel. Letters to the Heroes: Exhibition and reception of Hanzelka and Zikmund’s travelogues in Czechoslovakia of the 1950s. Participations. Journal of Audience and Reception Studies, 2014, roč. 11, č. 2, s. 58-77. ISSN 1749-8716. URL info
 • SKOPAL, Pavel. Expert. : Státní fond kinematografie, 2014 - 2017. info
 • SKOPAL, Pavel. Reisende in Sachen Genre - von Barrandov nach Babelsberg und zurück. Zur bedeutung von tschechischen Regisseuren für die Genrefilmproduktion der DEFA in den 1960er und 1970er Jahren. In Michael Wedel, Barton Byg, Andy Räder, Skyler Arndt-Bryggs, Evan Torner. DEFA international: Grenzüberschreitende Filmbeziehungen vor und nach dem Mauerbau. Wiesbaden, Německo: Springer VS, 2013. s. 249-266, 18 s. Film, Fernsehen, Medienkultur. ISBN 3-531-18493-8. info
 • SKOPAL, Pavel. The (Restored) Practice of DEFA Co-productions with the “Normalized” Czechoslovak Film Studio in the 1970s. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 2013, roč. 22/XIII, Winter, s. 189-199. ISSN 1731-450X. info
 • SKOPAL, Pavel. Muži v sedle, v cirku a na létajících strojích : dějiny filmové recepce v českých zemích, 1945-1953. In Kopal, Petr. Film a dějiny 3 : politická kamera – film a stalinismus. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů; Casablanca, 2012. s. 321-346, 26 s. ISBN 978-80-87292-15-0. info
 • SKOPAL, Pavel. Svoboda pod dohledem. Zahájení koprodukčního modelu výroby v kinematografiích socialistických zemí na příkladu Barrandova (1954 až 1960). In Skopal, Pavel. Naplánovaná kinematografie : český filmový průmysl 1945 až 1960. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. s. 102-148, 47 s. Šťastné zítřky ; sv. 7. ISBN 978-80-200-2096-3. info
 • SKOPAL, Pavel. Úvod : plány, změny a kontinuity. In Skopal, Pavel. Naplánovaná kinematografie : český filmový průmysl 1945 až 1960. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. s. 11-26, 16 s. Šťastné zítřky ; sv. 7. ISBN 978-80-200-2096-3. info
 • SKOPAL, Pavel a Francesco DI CHIARA. Příliš kruté pro Američany. Carlo Ponti, česká nová vlna a barrandovské koprodukce se západní Evropou. In Batistová, Anna. Hoří, má panenko. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2012. s. 56-79, 24 s. ISBN 978-80-7004-150-5. info
 • SKOPAL, Pavel. I think This is the Beginning of a Beautiful Friendship, Comrade! International Romances in Czechoslovak Co-productions (Those Born in 1921 /1957/, May Stars /1959/ and Interrupted Song /1960/). In Workshop Der Lange Weg nach Hause. Ein filmhistorisches Symposium über das Heimkehren aus dem Krieg. 2012. info
 • SKOPAL, Pavel. Člen redakční rady. : Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, 2012. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. The Cinematic Shapes of the Socialist Modernity Program: Ideological and Economic Parameters of Cinema Distribution in the Czech Lands, 1948-1970. In Daniel Biltereyst, Richard Maltby, Philippe Meers. Cinema, Audiences and Modernity. New Perspectives on European Cinema History. London - New York: Routledge, 2011. s. 81-98, 17 s. ISBN 978-0-415-67277-1. info
 • SKOPAL, Pavel. “It is not enough we have lost the war – now we have to watch it!” Cinemagoers´ attitudes in the Soviet occupation zone of Germany (a case study from Leipzig). In Edinburgh International Film Audiences Conference. 2011. info
 • SKOPAL, Pavel. Na tenkém ledě koprodukční spolupráce Srovnání žánrové produkce studií Barrandov a DEFA v polovině 60. let na příkladu snímku STRAŠNÁ ŽENA (1965). Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 3, s. 29-51. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. “It is not enough we have lost the war – now we have to watch it!” Cinemagoers’ attitudes in the Soviet occupation zone of Germany (a case study from Leipzig). Participations. Journal of Audience and Reception Studies, 2011, roč. 8, č. 2, s. 497-521. ISSN 1749-8716. URL info
 • SKOPAL, Pavel. Do you deserve to see the DVD trailer? Fans, franchise familiars, and the rhetoric of the Star Wars DVD trailers. In Film als Baustelle. Das Kino und seine Paratexte. Marburg: Schüren, 2009. s. 147-162, 16 s. Marburger Schriften zur Medienforschung 10. ISBN 3-89472-670-9. info
 • SKOPAL, Pavel. Filmy z nouze. Způsoby rámcování filmových projekcí a divácké zkušenosti v období stalinismu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2009, roč. 21, č. 3, s. 70-91. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. Na cestu kolem světa, nebo na výlet do Krče? Recepce filmových cestopisů Hanzelky a Zikmunda v 50. letech. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, č. 1, s. 85-125. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. Filmy pana velvyslance. Československé filmové publikum a americký Státní department. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, č. 3, s. 175-188. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. "The Adventure Continues on DVD" - Franchise Movies As Home Video. Convergence. The Journal of Research into New Media Technology. Special Issue "Consumption and Use of DVDs", 2007, roč. 13, č. 2, s. 185-198. ISSN 1354-8565. info
 • SKOPAL, Pavel a JIndřiška BLÁHOVÁ. Europe and Hollywood - The Case of Germany and Czechoslovakia. 2007. info
 • SKOPAL, Pavel. Between the Model of a New Film Culture and the Reality of Socialist Economy. Film distribution in Czech lands from the point of view of the conflict between ideological and economic goals (1948-1968). In “The Glow in their Eyes.” Global perspectives on film cultures, film exhibition and cinemagoing. 2007. info
 • SKOPAL, Pavel. Pulp Fiction - doslov. In Pulp Fiction. Praha: Casablanca, 2007. s. 98-99, 2 s. Moderní film. ISBN 978-80-903756-3-5. info
 • SKOPAL, Pavel. Stare filmy, nowe narracje. Kontekstualizacja oraz interpretacja kulturowa filmów hollywoodzkich na DVD. In Reguły gry. Gdansk: Słowo/Obraz Terytoria, 2007. s. 400-427, 28 s. ISBN 83-7453-753-1. info
 • SKOPAL, Pavel. DVD marketing in the U.S. of Working Titles British romantic comedies: Framing reception and strategies of cultural appropriation. Jump Cut, USA, 2006, roč. 48, č. 1, s. 1-22. ISSN 0146-5546. URL info
 • SKOPAL, Pavel. Staré a nové. Dějiny DVD jako dějiny diferenciace. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2006, roč. 18, č. 4, s. 105-124. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. Některé narativní tendence současného hollywoodského filmu. Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2005, č. 40. ISSN 1213-516X. info
 • SKOPAL, Pavel. Staré filmy, nové příběhy. Kontextualizace a kulturní zprostředkování hollywoodských filmů na DVD. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2005, roč. 17, č. 3, s. 105-126. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. Kolem světa ve 32 jazycích. Lví král a strategie "globální lokalizace". Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2005, roč. 17, č. 2, s. 105-126. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 245 s. Cinematographica. ISBN 80-210-3913-2. info
 • SKOPAL, Pavel. Úvod: lokální dějiny, město a mediální sítě. In Pavel Skopal (ed.): Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 5-10, 6 s. ISBN 80-210-3913-2. info
 • SKOPAL, Pavel. Dějiny brněnských kin amatérského historika Václava Nováka. In Pavel Skopal (ed.): Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 191-195, 5 s. ISBN 80-210-3913-2. info
 • SKOPAL, Pavel. Rozhlasový rozhovor s brněnským promítačem Františkem Pevným. In Pavel Skopal (ed.): Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 229-233, 5 s. ISBN 80-210-3913-2. info
 • SKOPAL, Pavel. Nejistá budoucnost filmového hrdiny. Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2004, č. 36, s. 19-21. ISSN 1213-516X. info
 • SKOPAL, Pavel. Žánr, divák a protetická paměť. In Žánr ve filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2004. s. 32-38, 7 s. ISBN 80-7004-116-1. info
 • SKOPAL, Pavel. Montáž jako atrakce. Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2003, č. 25. ISSN 1213-516X. info
 • SKOPAL, Pavel. Co ví americké filmy o teorii? Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2003, roč. 49/2003, č. 1, s. 155-158. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. (Ne)viditelné vrstvy filmového obrazu. Storyboard, DVD a exhibicionistická rétorika hollywoodského filmu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2003, roč. 15, č. 4, s. 35-49. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. Texty a kontexty sémiopragmatiky. In Cinematographica. Sborník prací FF MU: Otázky filmu a audiovizuální kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 19-27, 9 s. ISBN 80-210-2992-7. info
 • SKOPAL, Pavel. Dějiny perverzního diváka. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu., Praha: Národní filmový archiv, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 131-134. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. Psát dějiny použití filmových žánrů. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu., Praha: Národní filmový archiv, 2002, roč. 14, č. 4, s. 132-136. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. Konstruovaný autor. Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2002, roč. 6, č. 2, s. 172-176. ISSN 1335-1893. info
 • SKOPAL, Pavel. Evropa a Hollywood (spletitá historie jednoho vztahu). Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2002, 23-24. ISSN 1213-516X. info
 • SKOPAL, Pavel. Karnevalizace (ve) filmu. Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2001, roč. 5, č. 2, s. 49-65. ISSN 1335-1893. info
 • SKOPAL, Pavel. Bram Stoker's Hollywood aneb Je klasický Hollywood nesmrtelný? Film a doba, Praha, 2001, XLVII, č. 4, s. 194-198. ISSN 0015-1068. info
 • SKOPAL, Pavel. Od klasického k novému Hollywoodu. Cinepur, Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2001, roč. 10, č. 18, s. 8-13. ISSN 1213-516X. info
 • SKOPAL, Pavel. Styl a narace v novém Hollywoodu. Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2001, roč. 5, č. 2, s. 255-262. ISSN 1335-1893. info
 • SKOPAL, Pavel. Filmy, v nichž se kola nekradou a náhoda neexistuje. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu., Praha: Národní filmový archiv, 2001, roč. 13, č. 4, s. 119-122. ISSN 0862-397X. info
 • SKOPAL, Pavel. Televize jako architektonický prvek sociálního a fyzického prostoru. In Priestor vo filme/Space in Film. 2000. s. 299-304. info
 • SKOPAL, Pavel. Svůdné odhalování absolutní paměti. KINO-IKON, 1999, č. 2, s. 134-138. info
 • SKOPAL, Pavel. (Post)historie psaná obrazem. Epistemologie obrazu sub specie: Vilém Flusser. Biograph, 1998, 3-4, s. 36-42. info
 • SKOPAL, Pavel. Konvence westernu a ideologie žánru ve filmu Je třeba zabít Sekala. Biograph, 1998, č. 6, s. 88-93. info

6. 11. 2018