Project information
Sebepercepce identity u adolescentů (SIdA)

Project Identification
MUNI/A/1010/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Diagnostika a měření identity v procesu jejího formování je ve své většině založena na self-reportových výpovědích samotných adolescentů. Relativně propracovanou metodou je Groeningenský identitní rozhovor (GIDS) kombinující polostrukturovaný rozhovor s kvantitativními škálami hodnotícími formální aspekty identity. Diagnostická hodnota self-reportu je problematizována tím, že spolu s formující se identitou se zároveň teprve utváří i schopnost reflexe identitně relevantních prožitků obsahů, především z hlediska retrospektivního vybavování.


Cílem projektu je obsahově a formálně analyzovat závazky formulované adolescenty v GIDS a konfrontovat charakteristiky závazků s dalšími proměnnými, jako například se schopností vybavovat si retrospektivně relevantní paměťové obsahy, s různými styly formování identity identifikovanými v současné literatuře atd. Projekt směřuje k ověření validity závazků generovaných za pomoci metody GIDS a následné publikaci její české adaptace jako ucelené psychodiagnostické metody.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info