Project information

Aktuálne prístupy k štúdiu environmentálnych fenoménov (PN)

Project Identification
MUNI/A/1299/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Podstatou navrhovaného výskumného projektu je prepojenie rôznych perspektív, z ktorých sú relevantné environmentálne fenomény na Katedre environmentálních studií (ďalej len KES) dlhodobo skúmané. Projekt nadväzuje na výsledky piatich predošlých projektov špecifického výskumu (Environmentální aspekty životního způsobu I-III; Ekologicky příznivé varianty životního způsobu I-II) realizovaných na KES.
Potrebnosť realizácie projektu vyplýva z prehĺbenia a previazania bádania v oblasti relevantných environmentálnych fenoménov. Projekt spočíva v bádaní doktorských študentov KES v niekoľkých špecifických výskumných oblastiach.

Projekt je rozdelený do 3 výskumných modulov, ktoré na seba vzájomne reagujú a dopĺňajú sa:
Modul A - Estetické aspekty environmentálnych fenoménov
Modul B - Politické a právne aspekty environmentálnych fenoménov
Modul C - Environmentálne postoje a jednanie

Odbornú garanciu projektu zaisťuje profesorka Hana Librová a docent Bohuslav Binka. Pod ich vedením bude vytýčené témy spracovávať 16 doktorských študentov KES, ktorých rozdielne metodológie a zacielenia výskumných zámerov projekt prepája.
Zistenia projektu budú publikované v odborných recenzovaných časopisoch, prednesené na vedeckých konferenciách a širšej verejnosti prezentované formou popularizačných článkov a verejných prednášok.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info