Project information
Personalizovaná léčba v dětské onkologii: na cestě k „liquid dynamic medicine“ a „N-of-1 clinical trials“

Project Identification
MUNI/A/1136/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie LF MU, doloženého relevantními publikačními výstupy. Navazuje na řešený projekt MUNI/A/1332/2016. Cílem je další rozvoj dosažených originálních výsledků v personalizovaném léčebném přístupu u dětí s refrakterními a relabujícími solidními nádory a non-Hodgkinovými lymfomy (NHL). Námi prováděné analýzy nádorové tkáně zahrnují transkripční profilování, sekvenování nové generace (NGS) - TruSight Tumor panel a NGS Agilent (whole exome/genome sequencing); a detekci fosforylace receptorových kináz a MAP kináz proteomickými metodami. Od roku 2017 jsme zavedli do komplexního vyšetřovacího panelu též detekci specifických translokací/genových fúzí (RNAseq). Námi navrhovaný komplexní rozvoj vyšetřování nádorové tkáně (histopatologie, genomické, transkriptomické a fosfoproteomické vyšetření) spolu s bioinformatickou podporou, vedou k prohloubení našich znalostí o molekulárním profilu nádoru a genetickém pozadí hostitele. Na základě dosavadních analýz bylo možno aplikovat personalizovanou léčbu, na základě doporučení expertního panelu (molecular tumor board), u přibližně 60 % případů. Očekáváme, že dalším prohloubením tohoto inovativního přístupu a jeho aplikací v klinické praxi dosáhneme dalšího zlepšení léčebných odpovědí u významného procenta dětí s refrakterními malignitami. Důraz na opakované vyšetření nádorové tkáně téhož pacienta (opakované biopsie při recidivých/progresích, klonální vývoj) sleduje nejmodernější trendy v onkologii a směřuje k postupům tzv. „liquid dynamic medicine“ a „N-of-1 clinical trials“.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info