Project information

Filosofická východiska efektivního altruismu (Fil. východiska EA)

Project Identification
MUNI/C/1406/2017
Project Period
2/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Práce se bude věnovat efektivnímu altruismu (EA), poměrně novému hnutí s multidisciplinární teoretickou základnou, které je ve světě i u nás již hojně praktikováno a získává stále nové příznivce. EA klade důraz na maximalizaci vykonaného dobra (při stejných nákladech) a v souvislosti s tím také na racionalitu v morálním rozhodování. Snaží se řešit nejvážnější, nejzanedbanější a také nejefektivněji řešitelné problémy. Jako příklad můžeme uvést snahu o překonání světové chudoby, boj proti nemocem (např. malárie), odmítání zvířecích velkochovů a další.
V České republice není téma EA příliš probádané po stránce filosofické, cílem práce tedy bude 1) popsat a klasifikovat EA, případně také vymezit jeho vztah k jiným disciplínám, 2) představit problémy koncepce, respektive argumenty proti EA, a 3) pokusit se najít argumenty, které by byly konstruktivním řešením představených problémů.
Jedním z důležitých témat, kterým se práce bude věnovat, bude racionalita v morálním rozhodování. Práce postupně zodpoví následující otázky: 1) Dominují v morálním rozhodování spíše racionální procesy, nebo emocionální? 2) Měli bychom se na poli altruismu rozhodovat racionálně? Proč? 3) Je vždy užitečné rozhodovat se racionálně? Toto téma svým charakterem přesahuje do epistemologie, ale také bude potřeba využít poznatků psychologie či kognitivních věd.
Dalším problematickým místem teorie je rozsah morální povinnosti. Na první pohled se zdá, že na nás efektivní altruismus klade přílišné nároky; máme-li maximalizovat dobro, což mimo jiné implikuje aktivní přístup (nejen nedělat nic špatného), můžeme se ptát, kolik svého času nebo peněz máme této činnosti věnovat. Je potřeba klást nároky smysluplné, tedy takové, které budou dostatečné k naplnění nějakého cíle, ale které nebudou na druhou stranu nesplnitelné nebo těžko splnitelné.
Podobný problém nastává i tehdy, když chceme obhájit či vysvětlit, proč naopak nemůžeme nebo nemusíme veškeré své altruistické úsilí směrovat pouze do oblastí světa potýkajících se s nejzanedbanějšími problémy, i když by se mohlo zdát, že z hlediska utilitarismu je tohle jediný správný postup.
Oba dva zmíněné problémy můžeme redukovat na problémy konsekvencialistického přístupu v rámci normativní etiky. Práce se je pokusí vyřešit, aniž bychom se museli konsekvencialismu vzdát. Řešení těchto problémů má za cíl přispět do současných diskusí a pomoci obhájit EA.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info