Project information
Matematické statistické modelování 3 (MaStaMo3)

Project Identification
MUNI/A/1503/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Matematické modelování reálných jevů a procesů spolu s analýzou dostupných dat představuje významný nástroj pro poznávání přírody a společnosti; používané modely slouží k deskripci a predikci průběhu uvažovaných procesů a/nebo k hlubšímu proniknutí do jejich podstaty. Jjich význam dále roste s rozvojem výpočetní techniky a příslušných numerických metod.

Primárním a opakujícím se cílem projektu je zapojení všech doktorských a vybraných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu, který je průběžně prováděn týmem "Modelování a statistika" tohoto ústavu. Projekt je zaměřen především na modelování biomedicínských, ekonomických a environmentálních procesů a dále na analýzu příslušných dat. K těmto účelům budou v rámci projektu rozvíjeny moderní metody matematické statistiky a adaptovány vybrané partie kvalitativní teorie nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info