Project information

Studium PIWI-interagujících RNA u glioblastomových kmenových buněk a jejich možné klinické implikace

Project Identification
NV19-03-00501
Project Period
5/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Charles University
University Hospital Brno-Bohunice

PIWI-interagující RNA (piRNA) jsou skupinou krátkých nekódujících RNA o délce 24 - 32 nukleotidů, které interagují specificky s PIWI proteiny, podtřídou rodiny Argonautových proteinů. Tyto RNA se vyskytují především zárodečných a kmenových buňkách a jejich hlavní funkcí v tomto typu buněk je udržování integrity genomu skrze umlčování transponovatelných elementů jak na transkripční, tak posttranskripční úrovni. Několik recentních studií popsalo deregulované hladiny piRNA rovněž v nádorových tkáních, kde by mohly hrát významnou roli především v nádorových kmenových buňkách (CSCs). CSCs se v mnoha ohledech podobají výše zmiňovaným zdravým kmenovým buňkám a jsou obecně považovány za jednu příčin chemoradiorezistence a časné rekurence nádorů. Mezi nádorová onemocnění, u kterých byly piRNA již studovány, patří rovněž glioblastom (GBM). Právě toto onemocnění je známo svojí vysokou biologickou agresivitou, značnou rezistencí vůči konvenční chemoradioterapii a současně velmi časně se vyskytujícími recidivami. GBM patří současně mezi nádorová onemocnění, u kterých byla přítomnost CSCs mnohokrát popsána. Na základě publikovaných prací a našich pilotních dat se domníváme, že deregulované hladiny piRNA pozorované u GBM jsou do značné míry asociovány právě s glioblastomovými kmenovými buňkami (GSCs), ve kterých hrají klíčovou roli v udržování stability genomu. Tyto piRNA by tak mohly představovat jednak potenciální terapeutický cíl u GSCs a tedy i u GBM a současně by mohly být slibnými prognostickými biomarkery u pacientů s GBM.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info