Project information

Inovace studia ekotoxikologie se zaměřením na nové polutanty (endokrinní disruptory, farmaka a látky z kosmetických produktů) a jejich subletální působení

Project Identification
FRVS/1996/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při výzkumu znečištění životního prostředí jsou stále nalézány nové látky působící negativně na ekosystémy a nové mechanismy působení těchto látek. Mezi takové nové polutanty patří zejména dvě skupiny pseudoperzistentních látek - farmaka a látky z kosmetických produktů - PPCPs (Pharmaceuticals and Personal Care Products) a endokrinní disruptory - EDCs (Endocrine Disrupting Chemicals). EDCs jsou látky působící na endokrinní systém organismu, který ovlivňuje širokou škálu fyziologických procesů. Mezi PPCPs patří různé skupiny farmak a látek z kosmetického průmyslu s různorodými mechanismy účinku, o kterých existuje zatím málo informací. Obě skupiny látek nezpůsobují akutní toxicitu, ale vykazují subletální účinky, zejména narušení reprodukce.


Výuka ekotoxikologie nezahrnuje dostatek informací o těchto látkách a jejich působení. Většina testů v praktických cvičeních z ekotoxikologie je zaměřena na akutní testy, které nemohou obsáhnout komplexní působení těchto skupin látek na organismy. Proto je hlavním cílem tohoto projektu rozšířit teoretickou i praktickou výuku ekotoxikologických předmětů o informace o EDCs a PPCPs a možnostech in vivo testování jejich chronického působení a osudu v různých environmentálních matricích a jejich účinků na organismy nejen v akvatickém prostředí. Dále bude projekt zaměřen na propojení moderních metod sledování působení polutantů na organismy (in vivo testy, in vitro testy, chemické analýzy).