Project information

Akademická a sociální integrace první generace vysokoškoláků do studia (ASI)

Project Identification
MUNI/A/1499/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je rozšíření dosavadního vědění o tématu akademické a sociální integrace první generace vysokoškoláků (studenti jejichž nejbližší rodinní příslušníci nemají vysokoškolské vzdělání) do studia. Primárně se jedná o prohloubení poznání v České republice a sekundárně o přispění k rozšíření mezinárodního poznání v daném tématu. Dle MŠMT (2019) je jedním z možných důvodů předčasných odchodů z bakalářských programů právě slabá integrace do vysokoškolského systému, resp. do studia. Také Dyson a Renk (2006) a Vlk et al. (2017) považují dostatečný proces akademické i sociální integrace za klíčový pro udržení jedince ve studiu. Mimo jiné právě proto je vhodné se danou problematikou zabývat důkladněji. Projekt cílí na výzkum v daném tématu a bude se skládat ze tří fází. První fáze bude tvorba výzkumného nástroje (tazatelské schéma polostrukturovaného rozhovoru) na základě výsledků zahraničních výzkumů. Ve druhé fázi budou uskutečněny rozhovory se začínajícími vysokoškoláky první generace z učitelských oborů a třetí fáze představuje podrobnou analýzu provedených rozhovorů. Výsledky tohoto výzkumu budou prezentovány na konferenci České asociace pedagogického výzkumu a sepsány do podoby článku, který bude nabídnut recenzovanému, pedagogickému časopisu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info