Project information

Inovace pěstební technologie čiroku pro využití ve výživě přežvýkavců jako adaptační opatření vedoucí ke stabilizaci produkce objemných krmiv v podmínkách měnícího se klimatu ČR

Project Identification
QK22010251
Project Period
1/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu bude vyhodnotit využití odrůd čiroku pěstovaných rozdílnou agrotechnikou v různých půdně-klimatických podmínkách ve výživě přežvýkavců v měnících se podmínkách prostředí. Důraz bude kladen na technologie sklizně, proces konzervace píce, užitkovost dojného skotu i emise metanu. Kvalita píce a siláží bude měřena klasickými laboratorními postupy, ale i metodami blízké infračervené spektroskopie (NIRS) v čerstvém i suchém stavu s potenciálem pro využití v systémech precizního zemědělství (Zemědělství 4.0). Dále bude sledováno alelopatické působení čiroku, koloběh uhlíku a živin (rostlina, půda) při rozdílné agrotechnice. Řešení projektu bude probíhat formou: laboratorních experimentů; maloparcelních polních pokusů a v provozních pokusech zemědělského podniku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info