Project information

Evaluace inovativních postupů plastické a rekonstrukční chirurgie II

Project Identification
MUNI/A/1457/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Návrh projektu zahrnuje celé spektrum zaměření výzkumu studentů postgraduálního studia na Klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (KPECH), rozšiřuje a navazuje na výsledky předcházejících projektů specifického výzkumu pro léta 2013 až 2021. Hlavním cílem předkládaného projektu je pokračování evaluace nových postupů plastické a rekonstrukční chirurgie v operacích a rekonstrukci prsu, v rámci chirurgie ruky a v oblasti rekonstrukce dolní končetiny, hlavy a krku.
Navrhovaný projekt je založen na zavádění a hodnocení nových experimentálních metod prováděných v rámci témat dizertačních prací studentů postgraduálního studia. Konkrétně se jedná o zhodnocení klinického přínosu vizualizace cévního zásobení perforátorových laloků zobrazovacími metodami zvláště při elevaci laloků pro rekonstrukci prsu, dále plánování tloušťky mastektomických laloků v korelaci s předoperačním vyšetřením prsu magnetickou rezonancí, zhodnocení účinnosti profylaktických mastektomií a dotazníkový průzkum ohledně rozhodování pacientek k profylaktické mastektomii. Další část projektu je zaměřena na výzkum anterolaterálního stehenního laloku, kde cílem práce je v prospektivní randomizované studii zmapovat používané preparační přístupy, vzájemně je srovnat, a to včetně peri a pooperačních komplikací a výsledky konfirmovat na kadáverech. Navrhovaný projekt je také zaměřen na prospektivní porovnání jednotlivých technik chirurgické léčby Dupuytrenovy kontraktury a současně na experimentální stanovení mechanické pevnosti pruhů Dupuytrenovy kontraktury. Poslední část projektu se bude zabývat evaluací reanimace paralyzovaného obličeje při přenos dvojitě inervovaného svalu do oblasti tváře.
Výsledky navrhovaného projektu přispějí k přesnějšímu provádění jednotlivých operačních metod se zaměřením na maximální snahu o redukci komplikací těchto léčebných postupů a zároveň ke stanovení indikačních kritérií pro tyto jednotlivé inovativní modality léčby.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info