Project information
Support for students research activities of molecular biology and genetics 12 (MBG12)

Project Identification
MUNI/A/1556/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro realizaci vědeckovýzkumných projektů studentů, které zpracovávají v rámci svých diplomových a disertačních prací na PřF MU v magisterských programech Molekulární biologie a genetika, Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Buněčná biologie a doktorském studijním programu Molekulární a buněčná biologie a genetika. Přidělené finanční prostředky budou využity k podpoře řešení aktuálních témat, která patří v daných oborech ke stěžejním a jejichž výsledky nacházejí bezprostřední uplatnění v základním a aplikovaném výzkumu a v praxi. V tomto smyslu bude podpora využita při řešení prací studentů zaměřených zejména do oblasti nádorové biologie, humánní a rostlinné genetiky, molekulární diagnostiky genetických onemocnění a molekulární diagnostiky patogenních mikroorganismů. Řešení projektu umožní zvýšit kvalitu studentských projektů, zpracování nových metodicky náročných témat a prezentaci dosažených výsledků na konferencích a v odborných časopisech.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info