Project information
Pathophysiology of selected complex diseases from molecular to systemic level (KomplexPF 2024)

Project Identification
MUNI/A/1587/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt řeší problematiku patofyziologie vybraných komplexních nemocí jako jsou kardometabolická onemocnění (diabetes 2. typu a jeho renální komplikace}, onkologická onemocnění (hematologické malignity i solidní nádory) a osteodegenerativních onemocnění na různých úrovních etiopatogeneze s využitím široké palety metodologických přístupů v dílčích podprogramech (A až D). Pro studium budou vybrány jednak modelové buněčné linie (nádorové i nenádorové) a rovněž humánní biologické vzorky získávané v jednotl. studiích školitelů podpořených externími granty. Metodologie bude zahrnovat paletu molekulárně–biologických, proteomických, transkriptomických a metabolomických analýz, in vitro buněčné modely, několim typů mikroskopických technik (vč. multimodální holografické a laserová skenovací konfokální a mikroskopie atomárních sil), dále pokročilou analýzu dat vč. strojového učení aj. Bude podpořeno 20 doktorských a 3 magisterští studenti. Výstupem projektu budou min. 3 obhájené dizertační práce, 1 diplomová (resp. jejich analogie na LF v podobě P-PooL práce), cca 5 publikací v kategorii Jimp (Q1 a Q2) a min. 4 v Jost a několik aktivních prezentací na tuzemských a zahraničních fórech.
Dílčí podprogramy:
(A) Studium metabolických, morfologických a biomechanických parametrů nádorových buněk a nových terapeutických strategií
(B) Molekulární patofyziologie diabetické nemoci ledvin
(C) Relaps mnohočetného myelomu a Waldenstromova makroglobulinemie
(D) Vliv slitin kovů na buněčné kultury

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info