Publication details

Zapojení miR-215 do patogeneze kolorektálního karcinomu

Authors

VYCHYTILOVÁ Petra MLČOCHOVÁ Jitka RADOVÁ Lenka SVOBODA Marek NĚMEČEK Radim VYZULA Rostislav SLABÝ Ondřej

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Východiska: Kolorektální karcinom (CRC) je jedním z nejvíce se vyskytujících nádorových onemocnění na světě. V současné době probíhá řada studií usilujících o identifikaci nových diagnostických, prediktivních a prognostických faktorů, ale též potenciálních terapeutických cílů. Jedním z nejmodernějších přístupů molekulární charakterizace solidních nádorů je analýza mikroRNA (miRNA). Soubor pacientů a metody: V první fázi studie byly analyzovány expresní profily 667 miRNA metodou kvantitativní real time PCR arrays u 63 důkladně klinicky charakterizovaných pacientů s CRC a 8 zdravých paralelních sliznic. Jednou z nejvíce deregulovaných miRNA byla miR-215, jejíž exprese byla dále validována na novém souboru 250 párových vzorků, a to pomocí qRT-PCR. Následně byla analyzována korelace mezi expresí této miRNA a klinicko-patologickými znaky pacientů. Pro in vitro analýzy byly použity stabilní buněčné linie DLD-1, HCT-116+/+, HCT-116-/-, HT 29 a SW-620, u kterých byla dočasně zvýšena hladina miR-215, a následně byl sledován vliv na viabilitu buněk (MTT test), buněčný cyklus a apoptózu (průtoková cytometrie) a migraci buněk (scratch wound assay, transwell migration assay). Pomocí qRT-PCR a western blotu byly identifikovány cílové proteiny miR-215. Současně byla připravena buněčná linie HCT-116+/+ stabilně exprimující tuto miRNA ve zvýšené míře, jež byla následně použita pro in vivo analýzy na myším modelu. Výsledky: Pomocí analýzy expresních profilů miRNA a qRT-PCR byla prokázána snížená hladina miR 215 v nádorové tkáni CRC a rovněž v tkáni metastáz. Zároveň byla nalezena souvislost mezi sníženou hladinou této miRNA, klinickým stádiem nemoci a metastázováním do regionálních lymfatických uzlin. In vitro analýzy prokázaly, že zvýšená exprese miR-215 vede ke snížené proliferaci všech použitých buněčných linií, zástavě buněčného cyklu v G0/G1 nebo G2/M fázi a zároveň významně zvyšuje procento apoptotických buněk 96 h po transfekci. Výsledky ‘scratch wound assaye’ ukazují, že zvýšené hladiny této miRNA snižují migraci DLD-1 a HCT-116+/+ buněk. Zbývající in vitro analýzy v současné době probíhají a jejich výsledky budou součástí sdělení. Závěr: Snížená exprese miR-215 byla pozorována již u řady nádorových onemocnění, a lze tedy předpokládat, že tato miRNA funguje jako významný nádorový supresor. Výsledky této studie dále naznačují případné využití miR-215 jako nového biomarkeru u CRC a funkční screening potvrdil, že představuje potenciálně významný cíl při léčbě tohoto onemocnění.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info