Publication details

Zdraví z pohledu středoškolských studentů z Nové Dubnice, Nemšovej a Pruského

Title in English HEALTH FROM POINT OF VIEW OF SECONDARY SCHOOL´S STUDENTS
Authors

JUŘÍKOVÁ Jana MASCHTOVSKÁ Danka

Year of publication 2015
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Sports Studies

Citation
Description V předložené práci byly zjišťovány názory středoškolských studentů na téma zdraví z vlastního pohledu a dále z pohledu, jak se jednotlivých otázkám týkajících se zdraví věnuje škola, kterou navštěvují. Cílem průzkumu bylo zjistit názory středoškolských studentů na téma zdraví. Do průzkumu bylo zahrnuto 232 studentů ze třech typů středních škol Trenčínského kraje. V práci jsou porovnávány odpovědi na jednotlivé otázky z dotazníku, který byl studentům předložen k anonymnímu vyplnění. Dotazník obsahoval otázky týkající se zdraví, volnočasových aktivit a sportu. V této práci jsou zpracovány jen odpovědi na otázky týkající se zdraví. Odpovědi studentů jsou porovnány z hlediska pohlaví – zda a jak se liší odpovědi dívek a chlapců, a z hlediska typů škol – zda má různé vzdělání vliv na názory studentů týkající se témat, která nesouvisejí s výukou na jednotlivých školách. Z rozboru odpovědí na položené otázky vyplývá, že 72,6 % respondentů si myslí, že o zdraví občanů by se měl starat každý sám. Na hladině významnosti 0,05 % bylo zjištěno, že mezi odpověďmi na otázku, zda se studenti pravidelně stravují (nabízené odpovědi: ano – ne) existují statisticky významné rozdíly. Nejvíce studentů, kteří odpověděli, že se stravují pravidelně, navštěvuje Gymnázium sv. J. Bosca. Dostatek spánku a pitný režim byl z hlediska možností regenerace organismu u všech studentů na prvním místě – takto odpovědělo 73,5 % respondentů (uvedli na prvním místě dostatek spánku), resp. 72,8 % respondentů (uvedli na prvním místě pitný režim). Co se pohybové aktivity týče, studenti jí přiřadili maximální důležitost, zároveň však nejvíce studentů ze všech středních škol uvedlo, že jejich škola věnuje pohybové aktivitě střední pozornost. Tématu výživa věnují školy z pohledu jejich studentů jen malou pozornost. Tématu „drogy“ věnují všechny školy vysokou pozornost, tématu „kouření“ věnuje podle studentů vysokou pozornost jen Sdružená střední škola zemědělská, která se zřejmě s tímto problémem potýká u svých studentů. Na hladině významnosti 0,01 % byly v odpovědích studentů na otázku, jak velkou pozornost věnuje jejich škola tématu „HIV/AIDS“ shledány statisticky významné rozdíly. Zatímco v případě Sdružené střední školy zemědělské v Pruském mezi studenty jednoznačně převládá názor (42,1 %), že škola nevěnuje této problematice žádnou pozornost, v případě studentů gymnázia už převládá názor, že škola věnuje tomuto tématu pozornost malou (32,1 %) a mezi studenty Střední odborné školy v Nemšovej dominuje názor, že škola věnuje této oblasti pozornost na úrovni střední (30,8 % respondentů).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info