Publication details

GLOBÁLNÍ EXPRESNÍ ANALÝZA MIKRORNA U SOX-2 POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH GLIOBLASTOMOVÝCH BUNĚK

Authors

ŠÁNA Jiří BUŠEK Petr VEČEŘA Marek BÚTOVÁ Romana BEŠŠE Andrej FADRUS Pavel KŘEN Leoš LAKOMÝ Radek ŠEDO Aleksi SLABÝ Ondřej

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Východiska: Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastěji se vyskytující intrakraniální malignitou astrocytárního původu u dospělých. Toto nádorové onemocnění je charakterizováno infaustní prognózou, která je způsobena především značnou rezistencí k adjuvantní terapii související do značné míry s přítomností glioblastomových kmenových buněk (GSC). Cílená regulace GSC by mohla být novým terapeutickým přístupem vedoucím k překonání rezistence a lepší prognóze u pacientů s GBM. Jedním z přístupů jak úspěšně ovlivňovat biologii GSC je jejich regulace skrze mikroRNA (miRNA). Tyto krátké nekódující RNA molekuly posttranskripčně regulují expresi více než 2/3 všech lidských genů, které jsou mimo jiné zapojeny v regulaci signálních drah asociovaných s kmenovými buňkami. Navíc deregulace exprese některých miRNA byla pozorována u mnoha nádorů, vč. GBM. Materiál a Metody: Pomocí technologie GeneChip miRNA 4.0 Array (Affymetrix) jsem provedli globální expresní analýzu miRNA u 10 párových primárních buněčných GBM linií derivovaných jednak v bezsérových podmínkách a v médiu s přídavkem 10 % FBS. Výsledky: Analýza Sox-2 pozitivních a negativních párových GBM buněčných linií odhalila 431 odlišně exprimovaných miRNA, přičemž 51 miRNA vykazovalo významnost nižší než 0,001. U 25 miRNA byla pozorována zvýšená a u 26 miRNA naopak snížená exprese v Sox-2 pozitivních buňkách. Následně bylo zjištěno, že miR-192-5p a miR-885-5p predikovaly přežívání u pacientů s GBM. Nízká exprese miR-192-5p byla významně asociována jak s delším časem do progrese onemocnění (PFS) (0,003; log-rank test), tak s celkovým přežíváním (OS) pacientů s GBM (0,010; log-rank test). Kombinace exprese miR-192-5p a miR-885-5p pak byla schopná stratifikovat pa cienty na základě jak PFS, tak OS mnohem přesněji (PFS 0,007 a OS 0,008; log-rank test), než tomu bylo v případě samotné miR-195-5p. Závěr: GSC jsou obecně považovány za jednu z příčin rezistence GBM ke konvenční terapii. Zjistili jsme, že expresní hladiny miR-192-5p a miR-885-5p jsou zvýšeny v Sox-2 pozitivních GBM buňkách, což naznačuje jejich možné zapojení do regulace GSC. Exprese obou těchto miRNA rovněž významně koreluje s přežíváním pa cientů s GBM. Tyto data tedy naznačují, že miR-192-5p a miR-885-5p mohou být nejen prognostickými markery, ale také slibnými terapeutickými cíli u pacientů s GBM.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info