Publication details

Etický rozměr předávání vědecké perspektivy: Akademické studium náboženství jako prostor pro tenzi mezi studiem a náboženskou identitou?

Authors

MENŠÍKOVÁ Tereza

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek se věnuje analýze procesů, kterými je studentům v akademickém prostředí předávána vědecká perspektiva a to s důrazem na tenzi, kterou může předávání vytvářet tlakem na jejich osobní postoje a hodnoty. Vědeckou perspektivou je v tomto smyslu chápán specifický způsob myšlení a jednání, jenž operuje s hodnotami racionality, metodičnosti, hodnotové neutrality a objektivity lidského poznávání. V rámci socializace do akademického prostředí se pro studenty stává internalizovaným věděním, které v sobě obsahuje soubor vykonávaných činností, rolí a uplatňovaných pravidel a norem. Tenze, kterou studenti mohou pociťovat během socializačního procesu, pak vychází z formování jejich každodenního světa tímto věděním vázaným na sociální kontext studia. Příspěvek se v této souvislosti opírá o pozice sociálního konstruktivismu Bergera a Luckmanna (1966). Tato teoretická východiska jsou prezentována na výsledcích konkrétní studie, která postihuje motivy studentů k dobrovolnému opuštění studia oboru Religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jakožto způsoby odmítnutí socializačního procesu do akademického studia, v němž studenti internalizují vědecký pohled na náboženství. Výzkum se analýzou semi-strukturovaných rozhovorů se 7 bývalými studenty oboru soustředil na detailnější část uvnitř jednotlivých motivů a to na tenzi mezi studiem religionistiky a vlastní náboženskou identitou studentů. Komplexnější informace, které příspěvek přináší o možnostech vlivu a důsledcích sekundární socializace do vědeckého prostředí univerzit, pak přetváří v diskuzi nad otázkami, kde jsou etické hranice odosobněného vědeckého zkoumání a žité každodenní reality, a jak lze s touto problematikou pracovat pomocí renovace předávání vědeckých přístupů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info