Publication details

Agitace sociálních demokratů mezi ženami na Slovácku před rokem 1914

Title in English Canvassing of Social Democrats Among Women in MOravian Slovakia before the Year 1914
Authors

KRUTÍLKOVÁ Hana

Year of publication 2020
Type Article in Periodical
Magazine / Source Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí
Citation
Keywords social democrats; tobacco factories; Hodonín; Moravian Slovakia; women; 1900-1914
Description Agitace sociální demokracie mezi ženami na Slovácku můžeme označit za cílenou až po roce 1907, kdy bylo založeno oficiální periodikum strany Slovácko. Region stál mimo zájmovou oblast brněnské Jednoty žen a dívek, organizování žen tudíž spadalo výhradně na bedra zdejšího krajského výkonného výboru. Mezi lety 1907–1911 se pokusy o masové zapojování žen nesly na proklamacích o nezbytné účasti žen na protidrahotních manifestacích, těsně před rokem 1914 také v duchu rovnostářských požadavků. Přestože sociální demokracie vybízela ženy k účasti na svých akcích, ty se v pramenech objevovaly jenom v souvislosti s velkými oslavami, kupř. prvomájovými, a vždy jako pasivní účastnice dění. Oficiální mediální diskurz zdejšího krajského výkonného výboru strany pojímal slovácké ženy jako „fanaticky oddané“ církevním strukturám a byl málo nakloněn aktivně prezentovat jiné obrazy ženství. Jen malá část diskurzu cílila na tabákové a dělnice jiných výrobních odvětví, což patrně vedlo společně s dominancí katolíků v regionu a strukturálními překážkami v chodu sociální demokracie ke slabým výsledkům v organizování žen. V regionu nebyly před rokem 1914 mimo vlastní Hodonín, kde se nacházela tabáková továrna s majoritně ženským pracovním kolektivem, vhodné předpoklady k ustavování ženských politických organizací. V regionu byly aktivnější pouze dvě politické ženské organizace, a to autonomisticky orientovaná skupina, vzešlá z odborného spolku tabákových dělnic a dělníků v Hodoníně, a centralistická německojazyčná politická organizace žen v Břeclavi. Malý zájem pracovnic tabákové továrny o socialisty i patrně odlišné politické preference žen z dalších oblastí Slovácka stály za velmi slabou recepcí Mezinárodního dne žen.