Publication details

Zapojení mikroRNA do patogeneze nádorových onemocnění a možnosti jejich využití 
v diagnostické a prediktivní onkologii

Title in English Involvement of microRNAs in cancer biology and possibilities of their application to diagnostic and predictive oncology
Authors

SLABÝ Ondřej KREKÁČ Daniel HRSTKA Roman SVOBODA Miroslav VYZULA Rostislav

Year of publication 2008
Type Article in Periodical
Magazine / Source Časopis lékařů českých
Citation
Field Oncology and hematology
Description MikroRNA (miRNA) tvoří velkou skupinu krátkých nekódujících RNA post-transkripčně regulujících genovou expresi. Schopnost miRNA inhibovat translaci onkogenů a nádorových supresorů dává předpoklad jejich zapojení do procesů kancerogeneze. Důkazů o funkcích miRNA v regulaci apoptózy, buněčné proliferace a diferenciace neustále přibývá. Zajímavá je rovněž skutečnost, že přibližně 50 % miRNA genů se nachází na fragilních částech chromozómů, jejichž ztráta nebo amplifikace je často detekována u nádorových onemocnění. Z tohoto pohledu jsou i nekódující miRNA nositelkami důležité genetické informace, jejíž regulace je narušena, nebo dochází k její ztrátě v průběhu nádorové transformace. Analýza expresních profilů miRNA je proto stále častěji využívána pro účely molekulární diagnostiky nádorových onemocnění, analogicky, jako je tomu u studií založených na DNA čipech a profilování kódujících transkriptů. Tato přehledová práce přináší základní poznatky o biogenezi a biologických funkcích miRNA a přehledně shrnuje dosavadní znalosti o významu miRNA nejen v oblasti nádorové biologie, ale také diagnostické a prediktivní onkologie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info