doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

Associate professor, Department of English Language and Literature


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/4005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6383
E‑mail:
social and academic networks:
CV

doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., narozena 14.4.1958 v Brně
Adresa pracoviště:
 • Katedra anglického jazyka a literatury
  Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
  Poříčí 9
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: habilitace z oboru lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Brno, habilitační práce na téma Interactive Discourse Markers in Spoken English
 • 1999: Ph.D. z oboru současný anglický jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na základě obhajoby dizertační práce na téma "Spatio-Temporal Setting in English Authentic Face-to-Face Conversation"
 • 1993-1999: distanční studium v oboru současný anglický jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1982: PhDr. z oboru 76-12-8 - angličtina - čeština - učitelské studium na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně
 • 1977-1982: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - angličtina-čeština
Přehled zaměstnání
 • 2008-současnost: docentka na Katedrě anglického jazyka a literatury na Pedagogické fakultě MU
 • 1990-2008: odborná asistentka Katedry anglického jazyka a literatury na Pedagogické fakultě MU
 • 1983-1990: odborná pracovnice v Dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV v Brně
 • 1987-1991: lektorka češtiny na pozadí angličtiny na Letní škole slovanských studií na Filozofické fakultě MU
 • 1982-1991: odborná asistentka na Katedře cizích jazyků VUT v Brně
Pedagogická činnost
 • Výuka lingvisticky zaměřených disciplín:
 • Pragmatika
 • Konverzační analýza
 • Syntax
 • Cvičení k syntaxi
 • Syntaktický rozbor
 • Syntaktická analýza
 • Vedení diplomových, bakalářských a závěrečných prací především s lingvistickým zaměřením na PdF MU
 • Garantka studijního oboru Specializace v pedagogice/Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové prezenční studium)
 • Členka zkušební komise pro státní a závěrečné zkoušky z anglického jazyka a literatury na PdF MU
 • Členka oborové komise a školitelka v doktorském studijním programu Specializace v didaktice, oboru Didaktika cizích jazyků na Pedagogické fakultě MU
 • Členka oborové komise a školitelka v doktorském studijním programu oboru anglický jazyk pro obhajoby doktorských dizertací a pro státní doktorské zkoušky na Filozofické fakultě MU
 • Členka oborové rady doktorského studijního programu Filologie, studijního oboru anglický jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Školitelka doktorského studia ve studijnim oboru 2.1.29 neslovanské jazyky a literatury, studijní obor anglistika na Filozofické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum v oblasti psaného i mluveného akademického diskurzu
 • 2017-2019: Spoluřešitelka projektu GAČR Persuasion across English and Czech Specialized Discourses
 • 2012-2014: Spoluřešitelka a vedoucí metodického centra v rámci grantového projektu OPVK CZ.1.07/2.4.00/31.0074 Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT
 • 2010-2011: Řešitelka mezinárodního projektu (ČR a Německo) č. D15-CZ 20-10/11 s názvem "Stance and Interaction in Novice Academic English: German-Czech university students compared" (Vyjadřování postoje a interakce v akademické angličtině začínajících autorů: srovnání českých a německých studentů)
 • 2008-2012: Spoluřešitelka projektu GAČR s názvem "Coherence and Cohesion in English Discourse" (Koherence a koheze v anglickém diskurzu) (číslo 405/08/0866)
 • 2005-2006: Řešitelka mezinárodního projektu v rámci PPP programu (DAAD a AV ČR) D CZ 53/05-06 s názvem "Comparing and conceptualizing complexity and coherence in English texts and teaching" (Srovnávání konceptů komplexnosti a koherence v anglických textech a při výuce)
 • 2001-2003: Řešitelka projektu Příprava a otevření rozšiřujícího studia angličtiny pro 2. stupeň základní školy v rámci programu "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit"
 • 1994-1995: Řešitelka projektu s názvem "Pragmatická dimenze jazyka anglické konverzace" v rámci grantu č. 101/1995 u FRVŠ
Akademické stáže
 • 2017: výuka v kurzech English Geographical Varieties, English in Primary Education, Grammar and Syntax v rámci programu ERASMUS, Katedra Filología Inglesa y Alemana, University of Zaragoza, Zaragoza, Španělsko
 • 2016: výuka v kurzech Academic Discourse a Practical Syntax v rámci programu ERASMUS v Department of English Language and Linguistics, Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Německo
 • 2015: výuka kurzu Analytical grammar and practicaL syntax v rámci programu ERASMUS, Department of English and American Studies, Sofia University of St. Kliment Ohridski, Sofie, Bulharsko
 • 2014: pracovní pobyt v rámci programu ERASMUS v Department of English Language and Linguistics na University of Technology, Chemnitz, Německo
 • 2014: pracovní pobyt a výuka studentů na Katedře anglistiky a amerikanistiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
 • 2014: odborná stáž v Middlesex University of London, Heldon Campus, Londýn, Velká Briránie
 • 2013: dvoutýdenní odborná stáž na několika univerzitách v Portugalsku, a to Centre for English Studies, Faculty of Humanities, University of Lisbon, Lisabon, Portugalsko; Department of English Studies, Faculty of Humanities, University of Coimbra, Coimbra, Portugalsko; Department of Languages, Literature and Cultures, Faculty of Humanities, University of Porto, Porto, Portugalsko
 • 2013: studijní pobyt v Department of Language and Linguistics, University of Essex, Colchester, Velká Británie
 • 2013: týdenní odborná stáž v Centre for English Language Teaching, University of Vienna, Vídeň, Rakousko
 • 2012: výuka kurzu "Academic writing" v rámci programu ERASMUS, Department of English and German Studies, University of Zaragoza, Zaragoza, Španělsko
 • 2010-2011: čtyři pracovní návštěvy (7-8 dní) v Department of English Language and Linguistics na University of Technology v Chemnitzu v Německu jako řešitelka mezinárodního projektu č. D15-CZ 20-10/11, přednášky pro studenty a účastníky projektu
 • 2010: výuka 10denního kurzu "Introduction to the study of pragmatics and stylistics" v rámci programu ERASMUS na Univerzitě v Jyvaskyle, Finsko
 • 2009 (1 týden): pracovní pobyt v Institutu anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě na Univerzitě v Regensburgu, Německo
 • 2007 (1 týden): pracovní pobyt v Institute of English Studies na University of Wroclaw, Wroclaw, Polsko
 • 2007 (1 týden): přednáškový pobyt v rámci programu SOCRATES v Department of English Language and Linguistics, University of Technology v Chemnitzu v Německu
 • 2005-2006: čtyři pracovní návštěvy (10-14 dní) v Department of English Language and Linguistics na University of Technology v Chemnitzu v Německu jako řešitelka mezinárodního projektu PPP programu (DAAD a AV ČR), přednášky pro studenty a účastníky projektu
 • 2000-dosud: krátkodobé pracovní pobyty na Univerzitě ve Vídni, Institut fur Anglistik und Amerikanistik
 • 1999 (1 týden): studijní a přednáškový pobyt v Institutu anglických a amerických studií na Univerzitě v Szegedu v Maďarsku
 • 1995 (6 týdnů): studijní pobyt na Univerzitě v Lundu ve Švédsku v rámci projektu "Pragmatická dimenze jazyka anglické konverzace" financovaný grantem č. 101/1995 u FRVŠ
 • 1995 (8 týdnů): studijní pobyt na Univerzitě v Lundu ve Švédsku v rámci projektu "Pragmatická dimenze jazyka anglické konverzace" financovaný grantem č. 101/1995 u FRVŠ
 • 1994 (3 měsíce): jazykově-metodiký kurz na Univerzitě ve Wolverhamptonu ve Velké Británii
 • 1993 (1 měsíc): jazykově-metodiký kurz v Moray House, Institute of Education, Heriot Watt University v Edinburku ve Skotsku
 • 1992 (5 týdnů): jazykově-metodický kurz na Univerzitě ve Phidadelphii v USA
 • 1991 (1 měsíc): studijní pobyt pro vědce z východní Evropy na Univerzitě v Cambridgi ve Velké Británii v rámci programu CCHS-CES (Cambridge College Hospitality Scheme for Central European Scholars)
Univerzitní aktivity a redakční činnost
 • 2000-leden 2010: Vedoucí lingvistické sekce na Katedře anglického jazyka a literatury PdF MU
 • 2008-dosud: spoluzakladatelka a editorka odborného lingvistického časopisu Discourse and Interaction
 • 2005-dosud: Editorka sborníku prací Pedagogicke fakulty MU, Řada cizích jazyků, Discourse and Interaction
 • Autorka recenzních posudků pro časopisy: Časopis pro moderní filologii (UK, Praha), Brno Studies in English (MU, Brno), Ostrava Journal of English Philology (Ostravská univerzita, Ostrava), Topics in Linguistics (Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra, Slovensko)
 • 2004-2006: Organizátorka přípravného kurzu k přijímacím zkouškách z AJ na PdF MU
 • 1994-1998: Členka Akademického senátu PdF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2005-2009: Členka oborové komise a interní oponentka grantové agentury FRVŠ v komisi F5 Inovace společensko-vědních a ekonomických studijních předmětů.
 • 2007-2013: Examinátorka mezinárodních ústních zkoušek z angličtiny pro University of Cambridge, ESOL Examinations
 • 2002-dosud: Členka České asociace anglistů (ČAA), která je členem ESSE (European Society for the Study of English)
 • 2000-2008: Organizátorka jazykověmetodických kurzů pro neaprobované učitele angličtiny při VPC MU Brno
 • 2000-2009: Lektorka v kurzech "Angličtina pro řídící pracovníky" při VPC MU Brno
 • 1984-dosud: Členka jazykovědného sdružení České republiky
Odborné přednášky
 • duben 2017:
 • "How to Become a Teacher in the Czech Republic", Katedra Filología Inglesa y Alemana, University of Zaragoza, Zaragoza, Spain
 • červenec 2016: "Cross-Cultural Analysis of Conference Abstracts", Department of English Language and Linguistics, University of Technology, Chemnitz, Německo
 • říjen 2015: "Developing Academic Writing Skills in English across the University Curriculum" a "Educating Future Teachers of English in the Czech Republic", Department of English and American Studies, Sofia University of St. Kliment Ohridski, Sofie, Bulharsko
 • květen 2014: "Academic Writing Skills of University Students: Results from Masaryk university", Department of English Language and Linguistics, University of Technology, Chemnitz, Německo
 • březen 2014: "Exploring Academic Writing Skills of University Students", Katedra anglistiky a amerikanistiky, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
 • listopad 2013: "Cross-Cultural Variation in the Genre of Diploma Thesis: Czech and German Students Compared", Department of English Language and Linguistics, University of Technology, Chemnitz, Německo
 • duben 2010: "Contrastive Discourse Markers in Novice Academic Writing", Institute of English Language and Linguistics, University of Technology, Chemnitz, Německo
 • listopad 2007: "The Role of Interactive Discourse Markers in Spoken English", Institute of English Studies na University of Wroclaw, Wroclaw, Polsko
 • květen 2007: přednáška pro PhD studenty na téma "Some Means of Politeness in English Face-to-Face Conversation", Department of English Language and Linguistics, University of Technology, Chemnitz, Německo
 • březen 2007: "Interactive D-items in Different Genres of Spoken English", Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa, Nitra, Slovensko
 • říjen 2006: "On Coherence in Spoken Discourse", Department of English Language and Linguistics, University of Technology, Chemnitz, Německo
 • duben 2005: "Some Interactive Discourse Items in Spoken English", Department of English Language and Linguistics, University of Technology, Chemnitz, Německo
 • květen 1999: "Spatial and Temporal Adverbials in English Authentic Face-to-Face Conversation", Institut anglických a amerických studií, na Univerzitě v Szegedu, Maďarsko
Vybrané publikace
 • POVOLNÁ, Renata. Co-editor-in-chief of the linguistics journal Discourse and Interaction. Discourse and Interaction, 2022 - 2023. info
 • POVOLNÁ, Renata. Member of the board of reviewers of the linguistics journal Topics in Linguistics. Topics in Linguistics, 2022 - 2023. info
 • POVOLNÁ, Renata. Čmejrková, S. Jazyk a dialog. Výběr z textů. Praha NLN. Recenze. Discourse and Interaction. Masarykova univerzita, 2021, roč. 14, č. 1, s. 153-156. ISSN 1802-9930. info
 • POVOLNÁ, Renata. Cross-cultural variation in the expression of persuasive power in the genre of technical manuals: The case of directives. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 12, č. 1, s. 47-74. ISSN 1802-9930. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/DI2019-1-47. URL info
 • POVOLNÁ, Renata. The role of metadiscourse markers in technical manuals. In Metadiscourse across Languages and Contexts conference, School of Foreign Language Education, Jilin University, Chang Chun, China. 2019. info
 • POVOLNÁ, Renata. Researching academic writing skills of university students. In 6th International Language in Focus Conference. 2019. info
 • POVOLNÁ, Renata. On some persuasive strategies in technical discourse: Cross-cultural analysis of directives in English and Czech technical manuals. Topics in Linguistics. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, 2018, roč. 19, č. 2, s. 72-85. ISSN 1337-7590. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/topling-2018-0011. info
 • POVOLNÁ, Renata. Chapter 7, Conference abstracts in English. A challenge for non-Anglophone writers. In Pilar Mur-Dueñas and Jolanta Šinkūnienė. Intercultural Perspectives on Research Writing. 1.vyd. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2018, s. 151-172. Aila Applied Linguistics Series 18. ISBN 978-90-272-0197-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1075/aals.18.07pov. info
 • POVOLNÁ, Renata. Cross-cultural variation in the expression of directives as important persuasive strategies in the genre of technical manuals. In 14th ESSE Conference, 2018. 2018. info
 • POVOLNÁ, Renata. Cross-cultural analysis of conference abstracts. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2016, Vol. 9, No. 1, s. 29-48. ISSN 1802-9930. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/DI2016-1-29. URL info
 • POVOLNÁ, Renata. A cross-cultural analysis of conjuncts as indicators of the interaction and negotiation of meaning in research articles. Topics in Linguistics. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, 2016, vol. 17, č. 1, s. 45-63. ISSN 1337-7590. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/topling-2016-0004. info
 • POVOLNÁ, Renata. Exploring academic writing skills of Czech university students. Online. In M. Tsantila, J. Mandalios a M. Ilkos. ELF: Pegagogical and Interdisciplinary Perspectives. první. Athens: Deree - The American College of Greece, 2016, s. 385-391. ISBN 978-618-81803-0-7. URL info
 • POVOLNÁ, Renata. On cross-cultural variation in the use of conjuncts in research articles by Czech and native speakers of English: Can conjuncts contribute to the interactive and dialogic character of academic texts? In Ramón Pló Alastrué and Carmen Pérez-Llantada. English as a Scientific and Research Language. Debates and Discourses. 1. vydání. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter., 2015, s. 115-140. English in Europe. Vol. 2. ISBN 978-1-61451-749-8. info
 • POVOLNÁ, Renata a Olga DONTCHEVA-NAVRATILOVA. Analyzing the Development of Academic Writing Skills in English as a Lingua Franca. In Christoph Haase and Natalia Orlova. ELT: Harmony and Diversity. 1. vydání. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 17-54. ISBN 978-1-4438-5506-8. info
 • POVOLNÁ, Renata. On some text-organizing devices in Master's theses written by Czech university students. In English in Europe. Responses to the lingua franca role of English. Thessaloniki, Greece. 2013. info
 • POVOLNÁ, Renata. On some variation in the use of discourse markers by Czech and German students of English. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 6, č. 2, s. 41-60. ISSN 1802-9930. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/DI2013-2-41. info
 • POVOLNÁ, Renata. Pragmatic awareness in teacher education. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, XII, č. 1, s. 148-158. ISSN 1212-415X. info
 • POVOLNÁ, Renata. Cross-cultural differences in the use of discourse markers by Czech and German students of English in the genre of Master's theses. In Insights into Academic Genres. 1. vyd. Bern: Peter Lang AG, 2012, s. 329-351. Linguistic Insights. Vol. 160. ISBN 978-3-0343-1211-0. info
 • POVOLNÁ, Renata. Enhancing Coherent Interpretation in Academic Written Discourse: Cross-Cultural Variation in the Use of Discourse Markers. In Discourse Interpretation: Approaches and Applications. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, s. 179-208. 1. číslo. ISBN 978-1-4438-3632-6. info
 • POVOLNÁ, Renata. Cross-cultural variation in the degree of dialogicality in research articles: On some text-organizing devices. In Coherence and Cohesion in English Discourse. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2012, s. 29-58. Spisy Pedagogické fakulty MU, Svazek 158. ISBN 978-80-210-6126-2. info
 • POVOLNÁ, Renata. Negotiation of meaning when establishing coherence: The case of I mean. In Coherence and Cohesion in English Discourse. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Brno, 2012, s. 59-76. Spisy Pedagogické fakulty MU. Svazek 158. ISBN 978-80-210-6126-2. info
 • POVOLNÁ, Renata. Causal and Contrastive Discourse Markers in Novice Academic Writing. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 38, č. 2, s. 131-148. ISSN 0524-6881. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BSE2012-2-8. URL info
 • POVOLNÁ, Renata. Causal and contrastive discourse markers as used by Czech and German students of English in the genre of diploma theses. In Research project workshop: In Search of the Interpersonal Aspects of Academic and Mass Media Discourse. 2011. info
 • POVOLNÁ, Renata. Spatial and Temporal Adverbials in the Further Development of the Communication. In New Chapters in Functional Syntax. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic, 2011, s. 51-72. Spis Ostravské univerzity v Ostravě. ISBN 978-80-7368-946-9. info
 • POVOLNÁ, Renata. Can non-native speakers of English use contrastive discourse markers correctly when writing academic tetxs? In ... for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. 209-231. ISBN 978-80-7308-299-4. info
 • POVOLNÁ, Renata. Interpreting meaning in spoken interaction: the case of I mean. In: I Mean. Conference Proceedings. First International Conference on Meaning in Interaction. University of the West of England, Bristol, 23-25 April, 2009. 1. vyd. Bristol: University of the West of England, 2010. URL info
 • POVOLNÁ, Renata. On contrastive relations in academic spoken discourse. Brno Studies in English. Brno: Masaryk University, 2010, roč. 35, č. 2, s. 93-105. ISSN 0524-6881. info
 • POVOLNÁ, Renata. Causal and Contrastive Discourse Markers in Learner Discourse. In ESSE 10, 10th Conference of the European Society for the Study of English, Universita degli Studi di Torino. 2010. info
 • POVOLNÁ, Renata. Exploring Sequential Relationships in Learner Discourse. In Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies; Volume 2, Space in Language Studies. 1. vydání. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. 177-188. ISBN 978-1-4438-2144-5. info
 • POVOLNÁ, Renata. Interactive Discourse Markers in Spoken English. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2010, 192 s. Faculty of Education Work 139. ISBN 978-80-210-5373-1. info
 • POVOLNÁ, Renata. Some discourse markers used to express politeness in spoken academic discourse. In KUZNIAK, Marek a Bozena ROZWADOWSKA. Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages, PASE Papers 2008. 1. vyd. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza ATUT, Wroclaw 2009, 2009, s. 155-164. ISBN 978-83-7432-481-6. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ a Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga, Renata POVOLNÁ, Karin AIJMER, Julia HÜTTNER, Markéta MALÁ, Piotr CAP, Jan CHOVANEC, Renata TOMÁŠKOVÁ, Milena KRHUTOVÁ, Josef SCHMIED a Gabriela MIŠŠÍKOVÁ. Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009, 204 s. ISBN 978-1-4438-1308-2. info
 • POVOLNÁ, Renata. Exploring Interactive Discourse Markers in Academic Spoken Discourse. In Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 60-80. ISBN 978-1-4438-1308-2. info
 • POVOLNÁ, Renata. Interpretation of meaning in spoken discourse (with some implications for teaching). In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 68-74. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • POVOLNÁ, Renata. Negotiation of meaning in spoken interaction. Topics in Linguistics. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,, 2009, roč. 3, č. 1, s. 55-58. ISSN 1337-7590. info
 • POVOLNÁ, Renata. Why are there so many labels for discourse markers? Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, č. 1, s. 115-124. ISSN 1802-9930. info
 • POVOLNÁ, Renata. Notes on coherence in spoken and written discourse (with some implications for teaching). In SCHMIED, Josef a Christoph HAASE. English Projects in Teaching and Research in Central Europe, Research in English and Applied Linguistics, REAL Studies 4. Gottingen: Cuvillier Verlag Gottingen, 2008, s. 97-105. ISBN 978-3-86727-664-1. info
 • POVOLNÁ, Renata. Some discourse markers in spoken academic discourse. In Ends and Means in Language: Communication and Textual Strategies in Mass Media, Commercial and Academic Discourse; Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi: Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008, s. 55-59. ISBN 978-80-7368-592-8. info
 • POVOLNÁ, Renata. Aspects of coherence in spoken discourse. In SCHMIED, Josef, Renata POVOLNÁ a Christoph HAASE. Complexity and Coherence, Approaches to Linguistics Research and Language Teaching, REAL Studies 3. 1. vyd. Gottingen: Cuvillier Verlag, 2007, s. 107-125. ISBN 978-3-86727-215-5. info
 • POVOLNÁ, Renata, Josef SCHMIED a Christoph HAASE. Complexity and coherence - Outlining a mosaic. In SCHMIED, Josef, Renata POVOLNA a Christoph HAASE. Complexity and Coherence, Approaches to Linguistics Research and Language Teaching, REAL Srudies 3. 1. vyd. Gottingen: Cuvilier Verlag, 2007, s. 1-12. ISBN 978-3-86727-215-5. info
 • POVOLNÁ, Renata. How to achieve and maintain coherence in spoken English. Acta Academica Karviniensia, Sborník vědeckých statí a článků OPF. Karviná: SU OPF v Karviné, 2007, roč. 2007/1, č. 1, s. 149-161. ISSN 1212-415X. info
 • POVOLNÁ, Renata. Some means of politeness in English face-to-face conversation. Topics in Linguistics. Politeness and Interaction. Vol. 1. Nitra: Constantine the Philosopher University, 2007, roč. 1, č. 1, s. 153-163. ISSN 1802-128X. info
 • POVOLNÁ, Renata. Can interactive discourse items contribute to the coherence of spoken discourse? In Mačura, M., Miššíková, G. (eds) Trends and Perspectives, 1st Nitra Conference on Discourse Studies. Slovensko, Nitra: Department of English and American Studies. Faculty of Arts. Constantine the Philosopher University in Nitra., 2006, s. 117-128. ISBN 80-8094-029-0. info
 • POVOLNÁ, Renata. On coherence in spoken discourse. In Drápela, M.,Vomlela, J. (eds) Silesian Studies in English 2006. International Conference of English and American Studies (Proceedings). Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2006, s. 196-205. ISBN 80-7248-400-1. info
 • POVOLNÁ, Renata. Interaction in spoken discourse. In Discourse and Interaction 2, Sborník prací Pedagogické fakulty MU, Sv. 198, Řada cizích jazyků č.7, Povolná R., Dontcheva-Navrátilova, O. (eds). Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 131-142. ISBN 80-210-4203-6. info
 • POVOLNÁ, Renata. On some functions of you know and you see in different genres of spoken English. In Slovak Studies in English 1, The Proceedings of the Conference organized on the occasion of the 80th anniversary of the opening of British and American Studies at the Faculty of Arts, Comenius University Bratislava. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005, s. 159-168. ISBN 80-89197-27-2. info
 • POVOLNÁ, Renata. Some linguistics-oriented courses and their contribution to the preparation of future teachers of English. In English for Central Europe: Interdisciplinary Saxon-Czech Perspective, Research in English and Applied Linguistics, REAL Studies 1. 1. vyd. Gottingen, Německo: Cuvillier Verlag Gottingen, 2005, s. 63-68. ISBN 3-86537-420-4. info
 • POVOLNÁ, Renata. On some discourse items as response elicitors in English face-to-face and telephone conversation. In Theory and Practice in English Studies 3, Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies (Linguistics), edited by Jan Chovanec. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 131-140. ISBN 80-210-3283-9. info
 • POVOLNÁ, Renata. On the role of some interactive D-items in different genres of spoken English. In Patterns, A Festschrift for Libuše Dušková, edited by Jan Čermák, Aleš Klégr, Markéta Malá and Pavlína Šaldová. 1. vyd. Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2005, s. 169-182, 13 s. ISBN 80-7308-108-3. info
 • POVOLNÁ, Renata. On some discourse functions of you know in English authentic face-to-face conversation. In 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies: Proceedings, edited by Anna Grmelová, Libuše Dušková, Mark Farrell. 1.vyd. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2005, s. 47-57. ISBN 80-7290-221-0. info
 • POVOLNÁ, Renata. I-oriented comment clauses as response elicitors in spoken English. In Discourse and Interaction 1, Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings, Spisy Pedagogické fakulty, Vol. 187, edited by Renata Povolná and Olga Dontcheva-Navrátilová. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2005, s. 99-111. ISBN 80-210-3916-7. info
 • POVOLNÁ, Renata. On some interactive discourse items in English telephone conversation. Acta Academica Karviniensia. Karviná: SUO OPF v Karviné, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 142-152. ISSN 1212-415X. info
 • POVOLNÁ, Renata. Some notes on interactive discourse items in spoken English. Brno Studies in English 31. Brno: Masarykova univerzita, 2005, LIV, č. 1, s. 49-61. ISSN 1211-1791. info
 • POVOLNÁ, Renata. Clausal forms you know, you see, I mean, I think etc. in the language of public radio discussions. Acta Academica Karviniensia. Karviná: SUO OPF v Karviné, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 175-187, 12 s. ISSN 1212-415X. info
 • POVOLNÁ, Renata. Spatial and Temporal Adverbials in English Authentic Face-to-Face Conversation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 142 s. Spisy Pedagogické fakulty 87. ISBN 80-210-3156-5. info
 • POVOLNÁ, Renata. Some notes on the use of I mean in English face-to-face conversation. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 29. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, LII, č. 9, s. 21-36. ISSN 1211-1791. info
 • POVOLNÁ, Renata. Comment clauses in English face-to-face conversation. In Theory and Practice in English Studies, Volume 1, Proceedings from the Seventh Conference of British, American and Canadian Studies (Linguistics and Methodology), edited by Jan Chovanec. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 71-82. ISBN 80-210-3283-9. info
 • POVOLNÁ, Renata. Comment clauses and their function in English authentic face-to-face conversation. Acta Academica Karviniensia. Karviná: SUO OPF v Karviné, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 178-191. ISSN 1212-415X. info
 • POVOLNÁ, Renata. Factors influencing the clause position of spatial and temporal adverbials (based on three radio discussions from the LLC). Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 27. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, L, č. 7, s. 29-47. ISSN 1211-1791. info
 • POVOLNÁ, Renata. Clause position of single spatial and temporal adverbials. Acta Academica Karviniensia. Karviná: SUO OPF v Karviné, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 120-132. ISSN 1212-415X. info
 • POVOLNÁ, Renata. Some notes on spatial and temporal adverbials with regard to functional sentence perspective (based on conversational texts from LLC). Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 26. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, XLIX, č. 6, s. 27-56. ISSN 1211-1791. info
 • POVOLNÁ, Renata. Single spatial and temporal adverbials with regard to functional sentence perspective (based on conversational texts from the LLC). In 6th Conference of British, American and Canadian Studies (Proceedings), edited by Helena Petruňová a Marianna Prčíková. 1.vyd. Prešov: Fakulta humanitných a prirodných vied Prešovskej univerzity, 2000, s. 81-92. ISBN 80-8068-014-0. info
 • POVOLNÁ, Renata. Some notes on realization types of spatial and temporal adverbials with regard to their syntactic obligatoriness and semantic classification (based on conversational texts from LLC). Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 25. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, XLVIII, č. 5, s. 27-41. ISSN 1211-1791. info
 • POVOLNÁ, Renata. Some notes on spatial and temporal adverbials in English conversation. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 24. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, XLVII, č. 4, s. 87-108. ISSN 1211-1791. info
 • POVOLNÁ, Renata. Český jazykový atlas 2, Balhar, Jan - Jančák, Pavel a kol. In Český jazykový atlas 2, Balhar, Jan - Jančák, Pavel a kol. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997, 50 s. ISBN 80-200-0574-9. info
 • POVOLNÁ, Renata. Český jazykový atlas 1, Balhar, Jan - Jančák, Pavel a kol. In Český jazykový atlas 1, Balhar, Jan - Jančák, Pavel a kol. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992, 50 s. ISBN 80-200-0014-3. info

20. 7. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info